Koncepci rozvoje školství pro období 2015 – 2020 je třeba od základů přepracovat (otevřený dopis radní pro školství Mgr. Jaroslavě Sukové)

Radní pro školství Jaroslava Suková (TOP09) minulý týden zpracovala návrh Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 a dala členům výboru pro výchovu a vzdělávání čas přes víkend, aby materiál připomínkovali s tím, že ho dnes (26.8.) projedná a schválí Rada městské části. Koncepce rozvoje školství je důležitý strategický dokument, který definuje cíle a priority pro rozvoj základních a mateřských škol. Kvalitní strategie je podmínkou pro čerpání evropských i národních prostředků pro rozšiřování kapacit zejména mateřkých škol. Návrh paní Sukové považujeme za odfláknutý šuplíkový materiál, postavený na vratkých základech a postrádající konkrétní cíle a kroky. Rozhodli jsme se proto jako klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě vyzvat paní Sukovou otevřeným dopisem k přepracování a důkladnému projednání Koncepce.

Vážená paní radní,

obracíme se na Vás jako na členku Rady městské části odpovědnou za oblast školství. V pátek 21. srpna byl pracovníky úřadu rozeslán členům Výboru pro výchovu a vzdělávání návrh Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 v podobě, která je přílohou tohoto otevřeného dopisu. Předsedkyni výboru, paní Martě Vrabcové, jste zároveň 17. srpna sdělila, že návrh Koncepce je třeba ve výboru projednat tak, aby Koncepci mohla projednat Rada městské části 26. srpna.

Bez ohledu na velmi nízkou kvalitu zpracování návrhu Koncepce považujeme tento překotný způsob projednání za nepřijatelný. Koncepce rozvoje školství je zásadním strategickým dokumentem, který definuje základní rámce a cíle pro rozvoj vzdělávání v Praze 3. Takový materiál není možné projednat a schválit během 5 dnů. Strategická povaha dokumentu si navíc vyžaduje projednání nejen se členy Výboru pro výchovu a vzdělávání, ale i s ostatními zastupiteli, řediteli základních a mateřských škol, pedagogy a s odbornou veřejností. Není nám známá žádná okolnost, která by radnici tlačila k urychlenému a odfláknutému projednání.

Po rychlém prostudování Vámi zpracovaného návrhu Koncepce je zřejmé, že vykazuje řadu chyb, nedostatků a zavádějících informací. Dokument je zpracovaný velmi stručně, obecně a proklamativně. Zcela v něm chybí definice konkrétních, měřitelných a dosažitelných cílů, které by mohly v horizontu do roku 2020 vést k jakémukoli zlepšení kvality vzdělávání. Dokument je návrhem šuplíkovým, nicneříkajícím a udržujícím status quo.

Například cíle pro předškolní vzdělávání jsou v Koncepci definovány takto:  „Městská část Praha 3 bude v souladu se školským zákonem zajišťovat přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Nebude-li možné z kapacitních důvodů dítě umístit do rodiči vybrané školy, městská část Praha 3 zajistí umístění dítěte do jiné mateřské školy…. MČ Praha 3 do budoucna počítá se začleněním jednoho existujícího jeselského zařízení do systému některé mateřské školy, pokud to bude legislativa umožňovat…. V areálu v ulici Buková MČ Praha 3 počítá s vybudováním dalšího zařízení pro děti mladší tří let.“

Vážená paní radní, to je opravdu málo.

Podle našeho názoru je v rámci předškolního vzdělávání třeba definovat daleko konkrétnější a ambicióznější cíle. Výstavba jednoho velkokapacitního zařízení zaměřeného na děti mladší tří let v Bukové ulici na samém okraji MČ Praha 3 je neuváženým krokem. Jsme přesvědčeni, že kapacity pro umisťování dětí mladších tří let je třeba posilovat postupně a plošně. Péče o děti od dvou let věku by se do budoucna měla stát standardem běžně poskytovaným obcemi pro zajištění lepšího návratu rodičů do práce. Tento trend potvrzuje i čerstvý návrh novely školského zákona, který představila ministryně Valachová a který navrhuje od roku 2019 zakotvit do zákona právní nárok na umístění dítěte do mateřské školky od dvou let věku. Pro zajištění tohoto cíle je třeba posilovat kvalifikace pro práci s mladšími dětmi formou jasně definované podpory předškolních pedagogů ze strany MČ Praha 3.

Návrh Koncepce vykazuje dále tyto nedostatky:

 • Koncepce se opírá o nedostatečná a zastaralá demografická data. Obsahuje pouze údaje o vývoji a prognóze narozených dětí v Praze v období 2010 – 2020, které jsou převzaty z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy zpracovaného pro období 2012-2016 a schváleného zastupitelstvem HMP v březnu 2008 (!). Koncepce z těchto dat dovozuje, „že počet dětí ve věku 3 – 5 let začal klesat, a že kapacita mateřských škol na území Prahy 3 je v současné době dostačující a uspokojí všechny zájemce se zdejším trvalým pobytem.“ Pro stanovení priorit rozvoje předškolního vzdělávání v podmínkách MČ Praha 3 je tento paušalizující závěr nedostatečný a nebezpečný. Tento závěr je navíc v rozporu s tím, co konstatuje zdroj, ze kterého vychází: „Počty dětí ve věkové skupině 3-5 let se oproti roku 2010 zvýší v roce 2016 o 6 937.“
 • Ve statistických přehledech pro roky 2010 – 2015 chybí MŠ Buková.
 • Cíle pro základní školství se omezují na konstatování: „Bytový projekt Třebešín v katastrálním území Strašnice předpokládá, že bude zahrnut do spádové oblasti Základní školy J. z Lobkovic. Druhý projekt bytové výstavby v oblasti Židovských pecí se předpokládá začlenit do spádové oblasti Základní školy Chelčického.“ Cíle pro rozvoj základního školství jsou absolutně nedostatečné. Započatá úvaha o spádových oblastech projektů nové bytové výstavby je selektivní a opomíjí další developerské projekty, např. Residenci Garden Towers na Olšanské nebo bytovou výstavbu v rámci projektu Discovery Group v severní části Nákladového nádraží Žižkov.
 • V oblasti školního stravování se Koncepce omezuje na tuto definici cílů: „Současná kapacita školních jídelen je dostačující. Cílem Koncepce pro následující období je vždy zabezpečit dostatečnou kapacitu stravovacích míst pro mateřské a základní školy a poskytovat stravu odpovídající zdravému životnímu stylu.“ Zcela zde chybí popis kroků, jak má být dosaženo poskytování školní stravy odpovídající zdravému životnímu stylu.
 • V oblasti snižování nerovnosti ve vzdělávání se Koncepce omezuje na konstatování: „Každý jednotlivec musí mít možnost maximálně rozvinout vlastní potenciál a musí mu být zajištěna dobrá dostupnost všech stupňů škol.“ Tuto oblast je třeba rozpracovat, zejména v souvislosti se ZŠ Cimburkova (bývalá ZŠ Havlíčkovo nám.)
 • Koncepce bez další specifikace hovoří o potřebě zlepšovat pedagogické dovednosti učitelů. Zástupci Žižkov (nejen) sobě předložili v minulém volebním období do školské komise konkrétní návrh podpory dalších vzdělávání pedagogických pracovníků. Z něj je možné čerpat inspiraci pro rozpracování této oblasti.
 • Koncepce zcela opomíjí potřebu podpory zařízení pro předškolní vzdělávání a péči o děti jiných zřizovatelů a zhodnocení jejich potenciálu (soukromé mateřské školky a dětské skupiny).
 • Chybí data o menšinách a výhledu do budoucnosti – prognóza vývoje počtu dětí v předškolním a školním věku.
 • Městská část by měla zavést vlastní systém hodnocení kvality výuky na školách včetně motivačního programu pro vyučující. V koncepci nejsou uvedeny údaje o tom, kolik kvalifikovaných pedagogů je k dispozici v MČ, kolik jich chybí a jaká řešení se nabízí.

Vážená paní radní,

klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě Vás jako garantku a předkladatelku Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 žádá o:

 1. přepracování návrhu Koncepce rozvoje školství v termínu do konce září,
 2. projednání Koncepce se zastupiteli, vedením základních a mateřských škol, pedagogy a odbornou veřejností a zveřejnění návrhu Koncepce před jejím schválením na webových stránkách MČ Praha 3, a to v termínu do konce listopadu 2015,
 3. předložení Koncepce ke schválení zastupitelstvu MČ Praha 3 v termínu do prosince 2015.

V Praze 25. 8. 2015

Mgr. Helena Ganická
Bc. Lukáš Haupt
Mgr. Martina Chmelová
Ing. Tomáš Mikeska
Filip Neusser
Mgr. Ondřej Rut
MUDr. Vladimír Říha
PhDr. Lýdia Říhová Ph.D.
PhDr. Matěj Stropnický
JUDr. Tomáš Sunegha
Ing. Světlana Škapová
JUDr. Lucia Zachariášová

Příloha: Návrh Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 ve verzi rozeslané členům Výboru pro výchovu a vzdělávání dne 24. 8. 2015

Ondřej Rut: Mohli jsme mít školku, máme sklad

zachrante_bukovou

Ani hlasité protesty rodičů nezabránily zastupitelstvu třetí městské části, aby v červnu definitivně zrušilo mateřskou školku v Bukové ulici a organizačně ji sloučilo se sousední základní školou Jarov. Podle odůvodnění radních bude opuštěný objekt školky sloužit jako sklad této základní školy. Ředitel ZŠ Jarov, Stanislav Šebl, musel být tímto rozhodnutím zastupitelstva zřejmě dost zaskočen, o poskytnutí skladových prostor totiž vůbec nežádal a dosud není jasné, co že bude vlastně v bývalé školce skladovat. Cena, kterou začala radnice za ostrahu objektu platit, však nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o velmi cenný materiál.

Podle oficiálně zveřejněné objednávky zaplatí Úřad městské části za ostrahu opuštěného objektu školky od 21. 7. Do 31. 10. částku 467 398,80 Kč. To vychází asi na 140 tisíc měsíčně, což je částka stejná jakou dosud městská část každý měsíc přispívala na chod mateřské školky. Mohli jsme mít školku, máme sklad – cenu ale platíme pořád stejnou.

Radniční noviny a místostarostové odpovědní za školství se každoročně chlubí, že Praha 3 dokáže ve školkách umístit všechny děti, které k 1. 9. daného roku dosáhly věku 3 let. Je pravda, že v jiných městských částech není tento stav ani zdaleka samozřejmým. Vychloubání radnice však zastírá pozadí celého problému. Ve třídách mateřských škol je na výjimky systematicky umisťován nadměrný počet dětí (28 namísto normového počtu 24). Několik tříd školek radnice zřídila v nevyhovujících prostorách základních škol. Přes stovku žadatelů o místo ve školce nebylo letos uspokojeno, přestože většina z jejich dětí dosáhne tří let ještě v tomto roce. To je situace, ve které si rušení školek dovolit prostě nemůžeme.

O tom, že se v MŠ Buková pro příští rok už nevypíší zápisy, rozhodla počátkem roku starostka Vladislava Hujová spolu s radní pro školství Jaroslavou Sukovou (obě TOP09). Poté následovalo ještě několik rozhodnutí rady a zastupitelstva, už tento s nikým neprojednaný a pro všechny překvapující krok však znamenal faktickou likvidaci fungující a oblíbené mateřské školky.

Starostka Hujová obhajovala svůj postup tím, že je třeba využít jedinečné šance, nerozbíjet dětský kolektiv a přesunout ho jako celek z Bukové do nově otevřené školky v ulici Na Chmelnici. To se však nakonec nestalo, rodiče nová školka nenadchla a většinu dětí poslaly tam, kam odešly pracovat vychovatelky z Bukové, do MŠ Na Vrcholu. Podle starostky bylo objekt třeba rychle uvolnit také proto, aby bylo možné začít stavět nové jeselské zařízení, jehož vybudování si nové vedení radnice pro toto volební období předsevzalo. Na první pohled to je ušlechtilý záměr, dosud však vůbec nepřipravený a nepromyšlený. Stavět velkokapacitní zařízení pro děti mladší tří let na úplném okraji Prahy 3 není dobrý nápad. Kapacity pro tyto děti je třeba navyšovat postupně a plošně. Školský zákon dnes umožňuje do mateřské školky přijímat i děti mladší tří let a řada MŠ to už dělá.

Od počátku je jasné, že dřív jak v roce 2017 se v Bukové stavět nebo rekonstruovat nebude. Radnice má k dispozici zatím pouze dvě architektonické studie a sama není schopná rozhodnout, jestli je lepší objekt školky rekonstruovat a rozšířit nebo zbourat a postavit objekt nový. Trapným důkazem bezradnosti je konstatování radních z červnového zastupitelstva, že podrobnější dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována pro obě varianty. Pro jistotu.

Zrušení MŠ Buková od začátku hlasitě obhajuje pouze starostka Hujová, koaliční partneři z ČSSD a ODS většinou říkají, že problematice nerozumí nebo se vymlouvají, že není v jejich kompetenci. Radní pro školství Suková k věci mlčí, na jednáních zastupitelstva za sebe nechá mluvit starostku, nebo se jich ze zdravotních důvodů vůbec neúčastní.

Naše snaha o záchranu školky tak od začátku narážela na hradbu nezájmu a neochoty k diskusi. Čas na dodatečné vypsání zápisů v červnu ještě byl. Mohli jsme mít školku, máme sklad a nevíme k čemu. Absurdní je, že současnou situaci způsobila strana, která v roce 2009 vznikla s cílem prosazovat rozpočtovou odpovědnost. Doufám, že se rozhodnutí, jako bylo to o zrušení MŠ Buková, u nás na Žižkově nestanou Tradiční, s Odpovědností a Prosperitou totiž nemají vůbec nic společného.

Komentář vyšel na http://rut.blog.respekt.cz/mohli-jsme-mit-skolku-mame-sklad/

Zelený vnitroblok na Koněvově nahradí parkoviště

ONDŘEJ RUT (SZ), zastupitel MČ Praha 3 za Žižkov (nejen) sobě

Majitelé domů často řeší nedostatek finančních prostředků na opravy realizací půdních nástaveb. Z prodeje bytových jednotek pak financují opravu fasády, výměnu oken nebo nový výtah. Často se tak děje ve spolupráci majitele (SV či družstva) a developera. Pro jednoho je to výnosný byznys, pro druhého rychlý způsob jak bez zdlouhavého spoření získat peníze na opravu domu. Půdní nástavby jsou ale často necitlivé, předimenzované a vedou k narušení typické střešní krajiny a charakteru tradiční žižkovské zástavby. Na Žižkově jsou takových odstrašujících případů desítky. Jedním z nich je projekt společnosti Půdy real s.r.o. v Koněvově 126, jehož součástí je i přeměna zeleného dvora v parkoviště pro 25 automobilů.

Velkou část území od Ohrady směrem k centru má před necitlivými stavebními zásahy chránit Městská památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice, která byla zřízena vyhláškou hlavního města Prahy č. 10 z roku 1993. Cílem památkové zóny je mimo jiné chránit „kulturně-historické a urbanisticko-architektonické hodnoty“. Veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí podle vyhlášky „směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón.“ Dlouhé debaty se mohou vést o tom, co přesně je charakter památkové zóny. Ať už jsou závěry těchto debat přísně ochranářské nebo extenzivní, v pražské realitě povolování staveb nemá existence památkové zóny velký efekt. Magistrátní památkáři se po odchodu ředitele Kněžínka příliš nezměnili a velmi často negují nesouhlasná stanoviska Národního památkového ústavu (NPÚ) k záměrům jednotlivých investorů.

V tomto velmi volném prostředí se před několika lety rozhodla společnost Půdy real s.r.o. postavit nástavbu na domě Koněvova 126. Se samosprávou městské části svůj záměr investor nekonzultoval, přes nesouhlas odborníků z NPÚ dosáhl vydání souhlasu magistrátních památkářů. Že se vnitroblok nachází na území památkové zóny, na rozhodnutí úředníků nemělo vliv. Podmínkou pro výstavbu nových půdních bytů však byla podle tehdy platné pražské vyhlášky o obecných požadavcích na výstavbu i výstavba nových parkovacích míst. Stavební úřad vydal stavební povolení s podmínkou, že investor parkovací místa dodatečně zajistí. O výstavbě 25 parkovacích míst v dříve zeleném vnitrobloku ohraničeném ulicemi Koněvova, Rečkova, Biskupcova a Jana Želivského se v těchto dnech rozhoduje dodatečně v územním řízení.

Pokud by investor parkovací místa stavět nechtěl, nikdo by ho k tomu již dodatečně nepřinutil, stavební úřad by jen těžko zrušil stavební povolení na již realizované půdní nástavby. Důvodem proč parkovací místa nakonec skutečně vzniknou, však nebude poctivost investora, ale spíš fakt, že na stavbě parkovacích míst může vydělat další peníze. Jedno parkovací místo nabízí na svém webu za 390 tis. Kč a většina z nich je údajně prodaná, ačkoli pro výstavbu dosud neexistuje stavební povolení ani územní rozhodnutí.

Vypadá to však, že vydání povolení ke stavbě parkoviště nestojí nic v cestě, hygienik, magistrátní památkáři i představitelé současného vedení radnice Prahy 3 projekt schvalují. Samospráva se projektu věnovala v prosinci 2014, členové výboru pro územní rozvoj, který za městskou část doporučuje stanoviska ke všem stavbám umisťovaným na území Prahy 3, se tehdy nebyli schopni shodnout, zda projekt povolit či zamítnout. Diskuse se točila kolem ochrany zeleně, architektonických hodnot a tradičního rázu zástavby v památkové zóně na straně jedné a svobody stavebníka nakládat se svým majetkem na straně druhé. První hledisko hájil kromě mého hlasu (ŽNS) i hlas ČSSD a KSČM, druhý pohled tradičně hájila TOP09 a ODS. Rada městské části pak v lednu tohoto roku projekt odsouhlasila (usnesení č. 9/2015). Nezabránily tomu ani protesty, dopisy a petice občanů z okolních domů.

Praha 3 bohužel ztratila politickou sílu, která by přesvědčivě a účinně hájila ochranu tradičního rázu Žižkova a Vinohrad, včetně střešní krajiny a zelených vnitrobloků. Změny, které se dějí, jsou postupné a někdy těžko postřehnutelné. Za dvacet třicet let nás však pohled do zpětného zrcátka může velmi nepěkně překvapit.

Fotografie vnitrobloku byly použity s laskavým svolením autora, pana Jana Sekaniny.