Google+

Program 2010

Celostátní program Strany zelených naleznete zde.
Koaliční dohodu mezi TOP 09, ČSSD, Ž(n)S v rámci Zastupitelstva MČ Praha 3 naleznete zde.

Volební program koalice Žižkov (nejen) sobě pro komunální volby 2010 na Praze 3:

1. KAŽDÝ MÁ PRÁVO BYDLET

Spravedlivé dokončení privatizace

 • změníme pravidla privatizace obecních domů a bytů současné tzv. IV. etapy
 • vytvoříme a zveřejníme harmonogram privatizace zbývajícího obecního bytového fondu
 • nabídneme stávajícím nájemníkům k privatizaci během čtyř let všechny zbylé obecní byty: tam, kde to bude možné opět formou prodeje celých domů družstvům vlastníků, ve zbylých případech individuálně do soukromého vlastnictví
 • respektujeme fakt, že privatizace není komerční prodej prázdných bytů, nebudeme proto při prodeji vycházet z tržní ceny prázdného bytu/domu
 • nebudeme penalizovat ty, kteří do svých bytů investovali, vyšší odhadní cenou
 • zohledníme při stanovování cen bytových jednotek skutečný stav domu/bytu, předpokládanou životnost odlišnou u cihlových/panelových domů, vzdálenost od veřejné dopravy, dostupnost veřejné zeleně
 • oslovíme nové znalce pro nezávislé posuzování cen bytů nabízených k privatizaci a tyto odhady zpřístupníme
 • chceme zabránit spekulacím s byty, ale zajistit jejich dostupnost: vedle stávající slevy 20 % z odhadní ceny za rychlé jednání, nabídneme dalších 20 % slevu v případě, že se vlastník smluvně zaváže pět let byt/podíl v domě neprodávat
 • prozkoumáme všechny možnosti nápravy křivd IV. etapy privatizace a navrhneme jejich přiměřenou formu náhrady

Kvalitní opravy bytů

 • provedeme a zveřejníme hloubkovou kontrolu průběhu dosavadních rekonstrukcí a průběžné údržby bytového fondu
 • zpřístupníme projektovou dokumentaci a soubor informací k záručním a pozáručním opravám k dosavadním rekonstrukcím
 • poskytneme kompetentní informační servis občanům zprivatizovaných domů
 • pomůžeme vlastníkům bytových jednotek/domů při vymáhání náhrad za škody způsobené neprofesionální/pomalou/vadnou rekonstrukcí
 • zprostředkujeme asistenci při získávání státní podpory při zateplování bytů/domů z programu Zelená úsporám
 • nabídneme rekonstrukční a regenerační programy pro již privatizované bytové domy

Citlivý přístup k deregulaci nájemného

 • rozlišíme stav domů a kvalitu bydlení v jednotlivých bytech či atraktivitu lokality při stanovování výše nájemného
 • zohledníme při stanovování výše nájemného pokrytí základní údržby, provozu, oprav a přiměřený zisk
 • nevyužijeme maximálních sazeb deregulace nájemného
 • upravíme současná pravidla pro poskytování sociální pomoci v podobě slev na nájemném nebo adresné pomoci tak, aby na podporu dosáhlo více lidí, než jen lidé ve zcela výjimečné sociální nouzi

Výstavba nových bytů a sociální bydlení

 • zadáme respektovaným architektům vypracování komplexní studie strategického rozvoje městské části včetně možností další bytové výstavby a veřejně ji projednáme
 • začleníme byty/domy o jejichž privatizaci nebudou mít stávající nájemci zájem mezi sociální byty
 • podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé a sociálních bytů s pečovatelskou službou seniorům

Nevyužitý prostor pro alternativu

 • nabídneme neobývané či jinak neužívané prostory ve vlastnictví MČ Praha 3 zastáncům alternativních způsobů bydlení k využití pro účely bydlení a vzniku centra nekomerční kultury

2. KAŽDÝ MÁ PRÁVO ŽÍT V KLIDNÉM, ČISTÉM A ZDRAVÉM PROSTŘEDÍ

Více zeleně a kvalitní veřejný prostor

 • ochráníme nezastavěné plochy vhodné pro novou zeleň novým územním plánem
 • obnovíme zanedbané parky na náměstích: Jiřího z Poděbrad, Žižkovo, Barikád, Hollarovo, Komenského, Havlíčkovo; v Mahlerových sadech, Parukářce a Židovských pecích
 • zabráníme nesmyslnému kácení stromů
 • vytvoříme a zveřejníme soupis zelených ploch pro jejich evidenci na internetu
 • vysázíme nové stromy a keře v ulicích a na náměstích
 • umožníme konání pravidelných farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad
 • zřídíme fontánky s tekoucí vodou v parcích a dalších vhodných místech
 • postavíme se proti výstavbě megalomanského projektu lávky mezi Vítkovem a Parukářkou

Bezpečná a spolehlivá doprava

 • zastavíme chystané projekty podzemních garáží v parcích a zeleni (Jiřího z Poděbrad, Komenského náměstí) – vybudování jednoho parkovacího místa stojí asi milion korun z obecního rozpočtu a dopad garáží na zlepšení dopravní situace je sporný
 • ušetříme tím stomilionové částky, které použijeme na revitalizace bytů a zklidnění dopravy
 • navrhneme zlepšení v systému placeného parkování: lepší podmínky pro podnikatele, volnější režim o víkendech, rozšíření zóny parkování na Jarov
 • nainstalujeme zpomalovací prahy mimo dopravní tepny a provedeme úpravy, které zlepší bezpečnost chodců
 • zabráníme rušení přechodů pro chodce a doplníme je tam, kde chybí
 • zajistíme s pomocí neziskových organizací bezpečnější cesty dětí do škol
 • rozšíříme systém stávajících cyklostezek a napojíme je na celoměstský systém
 • zřídíme stojany pro cyklisty na frekventovaných místech (stanice metra, úřady, kina, restaurace)
 • přispějeme vlastníkům bytů v místech překračování hlukových limitů na protihluková okna

Spolehlivější odvoz odpadu a třídění

 • zajistíme častější odvoz tříděného odpadu, aby nedocházelo k jeho hromadění
 • rozšíříme počet sběrných míst pro tříděný odpad
 • zavedeme pilotní projekty třídění bioodpadu

Nová podoba Nákladového nádraží

 • zabráníme pomocí nového územního plánu výstavbě mrakodrapů na Nákladovém nádraží Žižkov a zajistíme zde alespoň 50 % zeleně.
 • zasadíme se o zachování funkcionalistické budovy na nákladovém nádraží a o její účelné využití pro kulturní účely, loftové bydlení, pro obchody a restaurace.

3. KAŽDÝ MÁ PRÁVO ŽÍT KULTURNĚ

Žižkov a Vinohrady jako centrum kultury

 • vytvoříme ve spolupráci s kulturní veřejností koncepční kulturní politiku založenou na spravedlivém rozdělování jednoročních i víceletých grantů
 • zveřejníme kritéria pro výběr projektů před vypsáním grantové soutěže
 • ustavíme grantovou komisi pro posuzování projektů složenou nejen z politiků, ale i z nezávislých odborníků
 • omezíme nákladné kulturní slavnosti pořádané politickou reprezentací Prahy 3 k její propagaci z rozpočtu Městské části Prahy 3 a finance přesměrujeme do kvalitní nezávislé kultury
 • podpoříme novou literární tvorbu, vznik původních i překladových děl nebo kulturní či společenská periodika
 • soustředíme se na ochranu architektonického dědictví zejména ochranou a obnovou památek a důrazem na zachování rázovitosti Žižkova a reprezentativnosti Královských Vinohrad
 • podpoříme sportovní aktivity mláděže, údržbu a rozvoj sportovišť
 • zasadíme se o maximální možné omezení hracích automatů a heren

4. KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT

Kvalitní vzdělání

 • umožníme předškolní vzdělávání dětí rozšířením kapacity mateřských škol
 • nebudeme rušit mateřské ani základní školy, optimalizaci lze při přechodném poklesu počtu žáků vyřešit dočasným snížením kapacity
 • podpoříme školy při zajišťování asistentů do běžných škol pro děti s postižením
 • podpoříme rozvíjení tzv. průřezových témat rámcových vzdělávacích programů na základních školách, tedy multikulturní výchovu, environmentální výchovu či výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, dále pak výuku vedoucí ke zvýšení finanční a počítačové gramotnosti a zkvalitnění jazykové přípravy žáka
 • budeme spolupracovat a podporovat mateřská centra, centra sociální péče, nízkoprahové kluby a další aktivity občanské společnosti

Smysluplná sociální politika a péče o seniory

 • vyvineme maximální úsilí, aby lidé mohli důstojně dožít ve svém, známém prostředí; tam, kde síly rodiny nestačí, chceme je podpořit za spolupráce neziskových organizací i sociálních služeb
 • zajistíme pro osamělé občany pomoc a péči, která pokud možno nahradí funkci rodiny
 • budeme usilovato propojení návaznosti služeb MČ a státních institucí, neziskových organizací a komerčního sektoru
 • najdeme a nabídneme prostory pro obnovu zdravotního střediska v oblasti Jarova
 • zasadíme se o dostupnost zdravotní péče, počínaje dětmi od nejútlejšího věku a seniory konče
 • vytvoříme systém překlenovacích a nevratných sociálních půjček poskytovaných individuálně

5. KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA OTEVŘENOU RADNICI A POLITIKU BEZ KORUPCE

 • budeme využívat elektronická tržiště a zveřejníme všechny veřejné zakázky vypisované MČ a jejími akciovými společnostmi
 • zasadíme se o to, aby byla nastavena taková pravidla rozdělování veřejných zakázek, že bude vždy organizačně i personálně oddělena příprava, zadání zakázky od procesu výběru vítězné firmy a průběžné kontroly
 • zrušíme ty akciové společnosti, jejichž funkce není pro fungování MČ potřebná
 • zvolíme profesionály do představenstev akciových společností ve vlastnictví MČ prostřednictvím otevřeného výběrového řízení; obchodní společnosti nejsou trafiky pro zastupitele
 • prověříme hospodaření akciových společností ve vlastnictví městské části
 • poskytneme v Radničních novinách prostor i pro opoziční názory a veřejnou diskusi – Radniční noviny nesmí sloužit politické reklamě z veřejných prostředků
 • zveřejníme usnesení stenozáznamy a videozáznamy z jednání zastupitelstva včetně příloh přehledně na webových stránkách Prahy 3
 • využijeme principy komunitního rozpočtování: budeme spravedlivě financovat potřeby všech skupin obyvatel, mezi které patří např. ženy, mládež, senioři, národnostní menšiny a lidé se zdravotním postižením