Nový program pro Žižkov – návrh nového programového prohlášení

Zveřejňujeme návrh programového prohlášení nové rady, jak se na něm shodly vyjednávací týmy TOP09/STAN, Pirátů a Zelených. Návrh projedná schůze základní organizace Strany zelených Praha 3, která se uskuteční v neděli, 18. 11. 2018 od 18:30 v kavárně Republika Žižkov. Jste srdečně zváni!

Sociální záležitosti, zdravotnictví, drogová problematika, národnostní menšiny, rovné příležitosti a spolková činnost

 • Uděláme audit současných sociálních služeb. Upřednostníme terénní a ambulantní služby v přirozeném prostředí klienta.
 • Zajistíme, aby sociální a návazné služby nebyly podfinancované a byly financovány předvídatelně.
 • Zřídíme koordinátora péče pro lidi, kteří se starají doma o své nemocné příbuzné nebo osoby s handicapem, či o jiné osoby, které potřebují péči.
 • Prověříme fungování zbývajících kasin, zda dodržují vyhlášku a etický kodex, s cílem eliminovat negativní patologické jevy.
 • Prověříme možnost navýšení počtu praktických lékařů pro děti a dorost v Praze 3.
 • Budeme lépe komunikovat s národnostními menšinami.
 • Budeme se aktivně stavět projevům nesnášenlivosti, xenofobie, nacionalismu a rasismu, šikaně, kyberšikaně apod. Zasadíme se o program pro předcházení rasismu na školách.
 • Zajistíme, aby v době letních prázdnin fungoval dostatek služeb pro předškolní i školní děti.
 • Provedeme analýzu rovných příležitostí na ÚMČ Praha 3 a zavedeme vhodná opatření pro zlepšení jejího fungování.
 • Budeme pořádat pravidelné kulaté stoly ke komunitnímu plánování sociálních služeb se zapojením významných subjektů komunitního života Prahy 3.
 • Spustíme program podpory kaváren, barů a hospod, které nabídnou své toalety k využití veřejnosti. Budeme zřizovat veřejné bezplatné toalety na území MČ.
 • Zajistíme, aby na Praze 3 byla alespoň jedna lékárna s nepřetržitým provozem.

Bytová politika

 • Podnikneme kroky, aby volné byty v majetku MČ Praha 3 byly co nejdříve využity.
 • Byty ve vlastnictví MČ Praha 3 mají sloužit prioritně k zajištění bytových potřeb.
 • V rámci pravidel bytové politiky podpoříme při přidělování bytů potřebné skupiny ohrožené na trhu s bydlením (senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením). Poskytneme za zvýhodněných podmínek byty profesním skupinám, které potřebujeme získat pro Prahu 3, po dobu výkonu jejich služby.
 • Založíme program „bydlení především“ (rapid re-housing pro Prahu 3), jehož primárním cílem je zajistit stálé bydlení pro rodiny s dětmi bez domova, kteří jsou občané Prahy 3.
 • Budeme usilovat o to, aby na Praze 3 bylo nabízeno krátkodobé pronájmy bytových prostor pouze s platným živnostenským oprávněním a kolaudací k poskytování ubytovacích služeb.

Doprava

 • S hlavním městem Prahou budeme spolupracovat na rekonstrukcích a zklidnění ulic Koněvova, Vinohradská, Seifertova a Táboritská, Jičínská a Jana Želivského.
 • Iniciujeme proměnu Olšanské ulice a jejího okolí – zpracování koncepční studie, vč. řešení nového pěšího propojení podél jižní stěny Olšanských hřbitovů.
 • Podpoříme zahájení provozu nového autobusového spojení dolního Žižkova a Jiřího z Poděbrad.
 • Budeme ve větší míře rekonstruovat rozbité chodníky.
 • Zajistíme financování akcí na pozemních komunikacích z rozpočtu Prahy 3 s cílem zvýšit bezpečnost chodců alespoň ve srovnatelném objemu jako v minulých letech. Budeme doplňovat chybějící přechody.
 • Budeme prosazovat lepší podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu. Opírat se budeme o platný cyklogenerel HMP. Dokončíme zejména rekonstrukci pěší a cyklistické trasy A25 mezi Vítkovem a osadami na Balkáně.
 • Prověříme snížení rychlosti ve vytipovaných rezidenčních zónách.
 • Rekonstrukcí stávajících garážových objektů v majetku MČ Praha 3 navýšíme počet parkovacích míst.
 • Tam, kde to lze, upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zlepšení efektivity využití prostoru pro parkování, např. snížíme kovové zábrany, které blokují otevírání dveří.
 • Budeme dbát na dodržování pravidel parkovacích zón.
 • Zajistíme instalaci dalších stojanů na kola a koloběžky. Podporujeme zapojení Prahy 3 do systémů sdílení aut, kol a koloběžek.
 • Na přechodech pro chodce budeme usilovat o zvýšení četnosti a délky signálu zelené. Prosadíme noční vypnutí semaforů.
 • Budeme omezovat vizuální smog.Územní rozvoj
 • Podpoříme urychlené dobudování Městského okruhu a Pražského dálničního okruhu.
 • Budeme usilovat o přípravu a výstavbu trasy metra D a jeho prodloužení na Žižkov.
 • Budeme usilovat, aby do roku 2022 byla připravena a začala přeměna brownfieldu Nákladové nádraží Žižkov (NNŽ) na moderní městskou čtvrť. Podpoříme urychlené projednání změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 2600/00, s preferencí varianty vedení tramvajové trati severně od budovy nákladového nádraží. Budeme trvat na vyhlášení soutěže na využití budovy a zpracování územní studie na NNŽ. Podpoříme připravovaný odkup budovy nádraží hlavním městem Prahou a její využití jako kulturně-vzdělávacího centra.
 • Budeme včas zapojovat veřejnost do diskuze nad plánovanými projekty a u významných ploch budeme prosazovat společně s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy architektonické soutěže.
 • Podpoříme vznik územních studií na území Městské části Prahy 3 s ohledem na nalezení vize dlouhodobého urbanistického rozvoje Prahy 3 i v kontextu zkvalitnění a zkrácení stavebního řízení konkrétních záměrů.
 • Prosadíme jasné nastavení podmínek pro novou bytovou zástavbu na území Prahy 3. Připravíme s hlavním městem Prahou strategii budování sociálního, družstevního a dostupného bydlení na území Městské části Praha 3.
  Životní prostředí
 • Budeme snižovat ekologickou stopu radnice a snižovat množství odpadu vznikajícího při chodu ÚMČ Praha 3 a podřízených organizací. Budeme nadále snižovat energetickou náročnost budov.
 • Pro účely městské části Praha 3 budeme odebírat čistou energii.
 • Na akcích pořádaných a financovaných radnicí výrazně omezíme jednorázové obaly.
 • Budeme dále rozvíjet systém Čistá Trojka a Antigraffiti program.
 • Praha 3 bude provádět dílčí opravy chodníků sama a nebude spoléhat jen na TSK.
 • Zajistíme častější svoz kontejnerů na tříděný odpad a vybraná stanoviště nadzemních kontejnerů nahradíme podzemními. Přidáme kontejnery na další typy separovaného odpadu (např. kovy a bioodpad).
 • Zvýšíme počet stojanů s pytlíky na psí exkrementy a frekvenci doplňování.
 • Zajistíme obnovu stromořadí a zvýšíme počet stromů v ulicích Prahy 3 nejméně o 200 nových stromů.
 • Ve veřejném prostoru budeme instalovat veřejná pítka a další vodní prvky.
 • Otevřeme veřejnou diskusi o budoucnosti nám. Jiřího z Poděbrad a po dohodě s občany prosadíme jeho postupnou revitalizaci z rozpočtu HMP. Zachováme kašnu a opravíme ji.
 • Zasadíme se společně s HMP o revitalizaci významných veřejných míst (Vítkov, cyklostezka pod Vítkovem, Tachovské nám., Olšanské nám., Parukářka a Želivského).
 • Zlepšíme hospodaření s dešťovou vodou a její využití na území městské části.
 • Vytvoříme v parcích zelené plochy s přírodním vzhledem.
 • Nebudeme přehlížet chráněné živočichy na území městské části a podpoříme vznik mikrobiotopů. Podpoříme biodiverzitu a více divočiny na Praze 3.
 • Prosadíme omezení světelného smogu.

Vnější vztahy a komunikace

 • Chceme ukončit napjatou atmosféru z minulých let a udělat z radnice otevřený úřad. Budeme prosazovat řešení s podporou napříč politickým spektrem, která budou přesahovat jedno volební období.
 • Změníme fungování Radničních novin, více je otevřeme občanům. Noviny se musí stát moderním a efektivním nástrojem komunikace s občany a nesmí být pouhým marketingovým nástrojem vládnoucích politiků. Zaměříme se i na online verzi Radničních novin, web a sociální sítě. Umožníme větší participaci veřejnosti na obsahu Radničních novin.
 • Budeme prosazovat větší míru participace mezi radnicí a občany městské části. U důležitých záměrů budeme využívat možnost anket a veřejných setkání, ve kterých budou obyvatelé Prahy 3 moci vyjádřit svůj názor.
 • Budeme pokračovat v projektech „Participativního rozpočtu“ a volby „Podnikatele roku“.
 • Připravíme nový vizuální koncept prezentace městské části, který se promítne do všech grafických výstupů Prahy 3.
 • Zavedeme pravidelná setkání starosty a radních s občany Prahy 3 a online dotazy radním.
 • Důležité informace na webových stránkách a v Radničních novinách budou i v cizích jazycích.
 • Budeme klást důraz na moderní formy komunikace.

Krizové řízení a bezpečnost

 • Budeme prosazovat změnu priorit městské policie s důrazem na preventivní roli. Strážníci se musí kromě dohledu nad parkováním více zaměřit i na další role, a to především v oblasti bezpečnosti, znečišťování veřejného prostoru a dodržování nočního klidu. Proto bychom v ulicích Prahy 3 rádi co nejčastěji vídali strážníky v nočních hodinách.
 • Zvýšíme efektivitu investic do kamerového systému a zavedeme průběžné vyhodnocování přínosu instalovaných kamer.

Privatizace

 • Bez odkladů dokončíme rekonstrukci panelových domů v Roháčově – Blahoslavově ulici, Ostromečské, Táboritské, Kubelíkově a v Ondříčkově ulici.
 • Dokončíme privatizaci bytů oprávněným nájemníkům ve zbývajících domech ve vlastnictví MČ Praha 3 podle schváleného harmonogramu a stávajících pravidel.
 • Finanční prostředky získané z privatizace využijeme na opravy stávajícího bytového fondu a na investice do obecního majetku.

Majetek

 • Nastartujeme profesionalizaci správy majetku obce. Zajistíme co největší efektivitu využití majetku s ohledem na potřeby městské části Prahy 3 (např. veřejná vybavenost). Volné nebytové prostory nabídneme prostřednictvím transparentních veřejných aukcí.
 • Vytvoříme podmínky pro maximální využití bytového fondu ve vlastnictví městské části a bez odkladu provedeme rekonstrukci volných obecních bytů, které budeme se ziskem pronajímat, a zajistíme tak větší výnos z majetku obce.
 • Bytový fond rozdělíme na byty sloužící k bytové politice MČ a na byty, které budou pronajímány za běžné ceny, aby se zajistila finanční stabilita obce.
 • Zoptimalizujeme způsob využívání majetku MČ, nechceme se jej ale neopodstatněně zbavovat.
 • Zprovozníme dlouhodobě nevyužívané garáže „Flora“ na Vinohradské ulici a prověříme potenciál dalších nevyužitých prostor.
 • Zahájíme jednání a nabídneme pozemky pod stávajícími garážemi v Bukové/Květinkové – současným uživatelům garáží.

Investice

 • Postavíme novou školku v Bukové ulici.
 • Příprava nových projektů bude probíhat s ohledem na možnosti rozpočtu, dotační příležitosti a podporou klíčových oblastí.
 • Do rozhodování o zásadních projektech zapojíme veřejnost. Spustíme web, na kterém bude přehledně informována o všech plánovaných investicích.
 • Výrazně zlepšíme čerpání evropských fondů a spolufinancování Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem pro místní rozvoj.
 • Dokončíme rekonstrukci Vinohradské polikliniky.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukcích a modernizaci škol a školek zřízených MČ.
 • Ve spolupráci s hlavním městem zmodernizujeme Sportovní a rekreační areál Pražačka.

Finance MČ Praha 3

 • Hlavními prioritami jsou vyrovnaný rozpočet a optimalizace provozních nákladů městské části.
 • Vytvoříme finanční rezervy ze současných příjmů z privatizace bytového fondu.
 • Zaměříme se na nevyužitý potenciál příjmů do obecní pokladny.
 • Připravíme a prosadíme vyrovnanou rozpočtovou strategii 2025.
 • Zavedeme transparentní veřejné elektronické aukce pro prodej nepotřebného městského majetku.
 • Získáme víc peněz z jiných zdrojů než rozpočtu Městské části Praha 3.
 • Od Magistrátu HMP se pokusíme získat na účet Prahy 3 více peněz na investice.
 • Zjednodušíme a zpřístupníme informace o rozpočtu Městské části Praha 3 tak, aby byly srozumitelné všem lidem.
 • Chceme pokračovat a v případě zájmu ze strany občanů navýšit využití principu participativního přístupu k části rozpočtu.

Kultura

 • MČ Praha 3 bude přehledně informovat o všech kulturních akcích na Praze 3. Zlepšíme propagaci všech kulturních akci v Praze 3.
 • Praha 3 se bude aktivně podílet, společně s hl. městem a ministerstvem kultury, na tvorbě koncepci mezinárodního kulturního a společenského centra na NNŽ. Pokusíme se do té doby zajistit letní kulturní provoz na NNŽ.
 • Budeme aktivně podporovat lokální zájmové spolky s konkrétním programem, které usilují o udržování české kultury, celopražských a lokálních tradic Prahy 3.
 • Zasadíme se o oživení kulturních a společenských aktivit kulturních příspěvkových organizací Městské části Praha tak aby oslovily širší spektrum obyvatel jak z hlediska věku, tak zájmu.
 • Pro rozvoj kultury na městské části navážeme úzkou spolupráci s uměleckými středními školami z Prahy 3.
 • Budeme dbát o zachování jedinečného genia loci Žižkova a Vinohrad.
 • Zasadíme se o včasné opravy kulturních památek v městském a veřejném vlastnictví. Budeme usilovat o citlivé opravy památek v soukromém vlastnictví.
 • Budeme podporovat stabilní a předvídatelný systém kulturních grantů a aktivně podporovat lokální zájmové spolky.
 • Do kulturních a společenských akcí pořádaných MČ Praha 3 zapojíme místní podnikatele, upustíme od bombastických a nákladných propagací městské části.
 • Podpoříme živou kulturu na Praze 3 včetně kultury v ulicích a parcích Prahy 3.
 • Podpoříme instalace uměleckých děl (sochy, vodní prvky, plastiky a drobné architektonické intervence) ve veřejném prostoru (parky, náměstí) ve spolupráci s hl. městem Prahou v rámci programu 2 % na umění, a to na základě soutěží nebo výběrových řízení a jasně stanovenými podmínkami výběru uměleckých děl.
 • Zachováme plochy pro legální graffiti.

Transparence a zapojení občanů

 • Na základě žádosti kteréhokoli člena RMČ bude hlasování Rady v konkrétním bodě uvedeno jmenovitě v zápise.
 • Kromě výjimečných a odůvodněných případů budou jednání výborů a komisí veřejná.
 • Zpřehledníme rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur a zavedeme transparentní účty.
 • Data budou strukturovaná a rozhraní uživatelsky přívětivé, aby se v informacích snadno vyznal i laik. Zajistíme, aby zápisy a veškeré další dokumenty generované radnicí byly strojově čitelné a dalo se v nich fulltextově vyhledávat.
 • Upravíme jednací řád zastupitelstva. Například upřednostníme interpelace občanů na jednání zastupitelstva, aby byly v pevný čas.
 • Informace o uzavřených smlouvách budou dostupné v registru smluv v zákonných lhůtách a v rozsahu zajišťujícím skutečnou informovanost, ne pouhé smlouvy nebo objednávky odkazující na nezveřejněné přílohy.
 • Zveřejníme seznam nemovitého majetku městské části a nově uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory – viz např. majetková mapa Prahy 6. Zveřejníme nabídky nájmů bytů i nebytových prostor na celopražském informačním portálu.
 • Zavedeme systém projektového řízení. Občané se budou moci dozvědět, na čem radnice zrovna pracuje.
 • Spustíme online petice, aby občané mohli snadno vyslat signál politikům.
 • Aktualizujeme vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Snížíme limit pro zadávání bez výběrového řízení a člen rady nebude moci zadat zakázku samostatně.
 • Budeme dbát na vstřícné vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Zveřejníme souhrn odměn plynoucích zastupitelům z MČ a městských firem.

MČ Praha 3 v roli akcionáře

 • Zajistíme, aby společnosti zveřejňovaly na svých webových stránkách informace, aby bylo možné na první pohled pochopit, čím se zabývají a jaký má daná činnost ekonomický význam.
 • Zveřejníme veřejné zakázky, výběrová řízení na pracovní místa, informace o nabídkách pronájmů a prodeje majetku, informace o sponzoringu, CV členů orgánů, organizační strukturu apod.
 • Přesuneme pod MČ některé činnosti, které by měla vykonávat MČ. Předměty činnosti adekvátně upravíme i v zakladatelském právním jednání společností.
 • Zveřejníme závazná pravidla pro odměňování členů orgánů společností, zveřejníme smlouvy o výkonu funkce a budeme dbát na omezení souběhu funkcí tak, aby bylo zřejmé, že dotyčný bude skutečně práci odvádět v požadované kvalitě.
 • Společnosti budou povinny informovat vlastníka, resp. zastupitele, o důležitých krocích při chodu společnosti. Do orgánů společností nominujeme osoby, které budou připraveny kladně vyřizovat žádosti o informace ze strany zastupitelů nebo veřejnosti.
 • Měnit zákl. listinu a stanovy bude možno jen se souhlasem zastupitelstva.
 • Stanovy budou obsahovat jednoznačnou proklamaci, že společnosti jsou povinným subjektem ve smyslu § 2 informačního zákona.
 • Vyhlášení veřejné zakázky od určité hodnoty bude podmíněno oznámením dozorčí radě. V případě velmi vysokých hodnot zakázek by o zadání měla být informována i valná hromada.

Zahraniční vztahy

 • Nastartujeme mezinárodní výměny a načerpáme zkušenosti v zahraničí. Budeme kopírovat to, co jinde funguje.
 • Zaměříme se na partnerství a výměny ve školství. Žáci i učitelé dostanou více možností vycestovat, naučit se jazyk, rozšířit si obzory a získat zkušenosti a znalosti i profesionální kontakty.
 • Budeme hledat inspiraci pro optimalizaci úředních procesů. Abychom zlepšili kvalitu a kulturu veřejné služby, umožníme i úředníkům nabrat inspiraci a učit se veřejné službě v zahraničí.
 • Budeme usilovat o přilákání investorů a talentu na Prahu 3, abychom podpořili lokální ekonomiku.
 • Zasadíme se o to, aby se Praha 3 stala skutečně kosmopolitní částí Prahy. Díky vícejazyčným úředním procesům nebo třeba cedulím v ulicích by pro příchozí cizince mělo být snadné na Praze 3 žít a přispět k rozvoji místní komunity a ekonomiky.
 • Pro splnění našich cílů budeme vyhledávat nová partnerská města a instituce a se stávajícími partnery hledat nové možnosti spolupráce.

Strategické plánování

 • Připravíme nový strategický plán navazující na současný, který končí v roce 2020.
 • Smyslem strategického plánování je položit základy dlouhodobému rozvoji městské části.
 • Praha 3 bude mít politiku dlouhodobého rozvoje, která bude počítat s veřejným i soukromým sektorem.
 • Na dlouhodobé koncepci budeme hledat shodu napříč politickým spektrem a zapojíme do její tvorby i veřejnost.

Informatika a web

 • Ukážeme data veřejnosti. Přehled faktur a smluv, analýzy, které si MČ nechává zpracovat, zveřejníme na portálu otevřených dat opendata.praha.eu.
 • Zabráníme závislosti na jednom dodavateli. IT městské části bude postaveno z co největší části na open source řešení. Budeme sdílet infrastrukturu a společně rozvíjet IT řešení s ostatními MČ i s HMP, čímž se sníží náklady na IT služby.
 • Úřad musí být přívětivý vůči lidem, uživatelsky přátelštější, rychlejší a levnější. Provedeme redesign webových stránek na modernější a přívětivější uživatelské rozhraní. Zavedeme jednotnou „zákaznickou“ linku a online podporu. Zrevidujeme pracovní dobu, aby odpovídala reálným potřebám občanů.
 • Zapojíme se do projektu Otevřená města.
 • Zdigitalizujeme úřední procesy a odlehčíme občanům i úředníkům. Zlepšíme způsob, jak se na úřad objednat, a umožníme vyřídit vše na dálku, pokud to jen trochu půjde. V součinnosti s HMP sjednotíme úřední úkony a platby do jednoho portálu.
 • Zjednodušíme a zrychlíme proces získávání povolení pro zábory veřejných prostranství.
 • Občan je „zákazníkem“ ÚMČ. Umožníme občanům ohodnotit služby a přístup úředníka. Budeme tak moci maximalizovat spokojenost občanů se službami poskytovanými radnicí.
 • Zaměříme se na zavedení a rozšíření Smart City technologií, jako například rozvíjení systému energetického managementu a úspor energie, sledování stavu dopravy, ovzduší, kvality vody, svozu odpadu, úklidu veřejných prostor atd. Umístíme chytrá zařízení, která dávají smysl.
 • Budeme prosazovat otevřenost a sdílení dat, stejně tak jako veřejný přístup k nim. Moderní město se pozná podle dobré funkčnosti v každém detailu, včetně propojenosti zařízení.

Školství a volný čas dětí a mládeže

 • Chceme školy s moderním a inovativním vzděláváním a zahraničními výměnnými programy. Děti by se měly učit jazyky a kriticky myslet již od útlého věku. Zaměříme se na kvalitu výuky, protože školu dělají lidé.
 • Podpoříme zahraniční studijní pobyty, aby každý deváťák mluvil plynně cizím jazykem. Podpoříme školy v přístupu k celoživotnímu vzdělávání pedagogů, a to i v zahraničí. Pokusíme se přilákat zahraniční učitele.
 • V součinnosti s MHMP podpoříme platy zaměstnanců škol. Zvyšovat platy nebudeme plošně, ale podle výkonnostních kritérií.
 • Propojíme školy a mimoškolní aktivity, aby iniciativa dětí nad rámec výuky byla brána jako součást vzdělávání.
 • Budeme hledat prospěšné formy spolupráce škol s firmami, neziskovými organizacemi nebo univerzitami, např. při environmentální výuce či při výuce programování. Navážeme na Místní akční plán I.
 • Pomůžeme školám s administrativou, např. s EU fondy.
 • Jsme proti diskriminaci na školách, a proto budeme podporovat vyrovnávací opatření v případě individuální potřeby dětí, zejména v případě oprávněné potřeby dítěte. Míra spoluúčasti rodičů a finanční pomoc bude záviset na prokázané potřebě nebo talentu.
 • Vypomůžeme školám s fundraisingem.
 • Rozšíříme kapacity školek a dětských skupin a podpoříme zřizování dětských skupin. Provozní doba školek bude odpovídat potřebám rodičů.
 • Zrevidujeme a zkvalitníme stravování ve školských zařízeních.
 • Zredukujeme netříděný odpad ve školách na nulu.

Dotační politika

 • Zveřejníme veškeré smlouvy o poskytnutí dotace. Provozní dotace spolků, sportovních klubů a podobných organizací podmíníme transparentností příjemců a zacílením na děti a mládež.
 • Budeme zveřejňovat informace o současných i plánovaných dotačních programech např. formou dotačního kalendáře.
 • Část rozpočtu poukážeme na participativní rozpočtování – o realizaci projektů rozhodne veřejnost. I veřejnost bude moci navrhnout projekty.
 • Veřejné peníze budou přerozdělovány transparentně podle předem daných a srozumitelných pravidel. Přidělení či nepřidělení dotace bude vždy zdůvodněno a zveřejněno.
 • Přidělování dotací spolkům, sportovním klubům a podobným organizacím budeme koordinovat s Magistrátem hl. m. Prahy tak, aby byl zohledněn přesah a překryv se sousedícími městskými částmi (Praha 10, Praha 2, Praha 9)
 • Sjednotíme postup žádostí a získávání dotací tak, aby bylo jasné, kolik který subjekt dostává od magistrátu a kolik od městských částí. Také budeme evidovat podporu od městských firem.

Památky

 • Zasadíme se o opravy chodníků a historické dlažby na ulicích.
 • Podnikneme kroky k obnově historických pump v Chelčického ulici a na Tachovského náměstí.
 • Podpoříme obnovy památek bezúročnými půjčkami.
 • Zajistíme ochranu a údržbu i moderního architektonického dědictví v majetku Prahy 3.

Sport

 • Ochráníme všechny sportovní areály před zástavbou v souladu s územním plánem obce, resp. Metropolitním plánem.
 • Otevřeme sportoviště širší veřejnosti. Podpoříme víceúčelové využití sportovišť a vznik menších hřišť ve veřejném prostoru s důrazem na podporu sportu bez tlaku na výkon.
 • Podpoříme sportovní kluby a zájmové spolky s důrazem na práci s mládeží.
 • Podpoříme vznik venkovních hřišť pro všechny generace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..