Tisková zpráva: Měníme Radniční noviny na list, ve kterém se bude diskutovat

Praha, dne 12. února 2013Po týdnech vyjednávání byla schválena nová koncepce Radničních novin. Dlouhá desetiletí byly Radniční noviny Prahy 3 vydávány za apolitické, ačkoliv se v nich objevovaly i názory – ovšem jen jedné, té vždy vládnoucí strany. To nyní končí. 

Radniční noviny jsou v České republice nejčastěji listem, v němž právě vládnoucí politická reprezentace ukazuje za obecní prostředky, v čem je dobrá. Nejčastěji jsou zde oslavné články o jednotlivých radních, doprovozené fotkami, kterak přestřihují pásky pomníků své pracovitosti. Tak tomu dosud bylo i na Žižkově a jistě tyto informace nemizí zcela. Několik týdnů ale vznikala ve spolupráci s nejpovolanějším českým odborníkem na radniční periodika a spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím, Oldřichem Kužílkem, nová koncepce, po jejímž schválení 30. ledna 2013 dochází nyní k několika významným změnám:

  1. Namísto pouhého informování o již provedených opatřeních, budou Radniční noviny nově seznamovat také s chystanými záměry vedení radnice, resp. tyto záměry zde budou předkládány k veřejné debatě. Demokratické rozhodování se totiž musí odehrávat právě v interakci celé obce.
  2. Nepůjde navíc pouze o informování o záměrech radnice, ale také soukromých subjektů, včetně developerů a to i na pozemcích, které obec nevlastní.  
  3. K této veřejné diskusi zřizujeme jednak rubriku, v níž se budou zveřejňovat dopisy čtenářů, jednak tematickou stránku, na níž se představí vždy určitá oblast působnosti radnice a v rámci rubriky PRO/PROTI, resp. ANO/NE budou představovány různé názory na dané téma.
  4. Na podzim jsme si vyzkoušeli a nyní natrvalo zavádíme také rubriku, v níž bude mít opozice (ale také koalice) v rozsahu 2,5tis. znaků měsíčně možnost vyjádřit se na jakékoli téma dle vlastní úvahy.
  5. Těmito opatřeními rozlišíme nově to, co bylo dosud kamuflováno jako apolitičnost, a co je běžně rozlišováno ve všech médiích, tedy: oddělený prostor pro zpravodajství a publicistiku.

„Radniční noviny jsou tím místem, kde je třeba vést soustavnou debatu s veřejností o tom, které záměry mají smysl, a které nikoli. Dosud to nebylo možné, protože byla všechna opatření předkládána obyvatelům Prahy 3 jako hotové věci a opozice měla do tohoto listu vstup zakázán. Aby se komunikace stala plynulou, bylo třeba v ní provoz zobousměrnit,“ poznamenal za Stranu zelených Matěj Stropnický, který na žižkovské radnici od června 2013 předsedá Redakční radě Radničních novin a na přípravě koncepce se podílel.

Nově schválenou Koncepci Radničních novin naleznete pod odkazem http://www.praha3.cz/public/c7/11/df/141444_61587_RMC_2013_60.pdf

Libor Michálek: informace ze Senátu 2

Vážení přátelé,

vzhledem k tomu, že Vaše odezva na informaci o mém působení v Senátu byla velice pozitivní,  dovoluji si Vám zaslat další  sdělení, které  se týká období na přelomu roku 2012 a 2013.

Amnestie

„To je velezrada“, uvedenými slovy se dá parafrázovaně shrnout obsah mnoha podnětů, kterými občané protestují proti nečekané  novoroční amnestií. Vzhledem k tomu, že vím, jak  je prakticky nemožné domáhat se náhrady škody v občansko-právním řízení, jsem také považoval za nutné vyjádřit svůj nesouhlas. Připojil jsem se proto k podání ústavní stížnosti spolu s 30 senátorkami a senátory. Požadujeme v ní zrušení článku II amnestie, který se týká řady závažných hospodářských kauz.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/210864-senatorskou-vyzvu-ke-zruseni-casti-amnestie-uz-ma-ustavni-soud/

Zatímco zrušení části amnestie by  pomohlo alespoň částečně  napravit neústavní zásahy do práv desítek  tisíc poškozených  osob, v případě prokázání velezrady je největší  „sankcí“  verdikt, že dotyčná osoba již nemůže znovu kandidovat  na
prezidenta.  Díky svým zkušenostem s tím, jak se soudy staví k sankcionování v případech, kde dosud nebyl dán výklad právního pojmu, jsem názoru, že v tuto chvíli není efektivní žalovat prezidenta pro velezradu. Kdyby se náhodou Václav Klaus ještě někdy rozhodl kandidovat na prezidenta, bude pro něj myslím větším trestem, když dostane „stopku“ od nás občanů a nikoliv od Ústavního soudu.

Média

Pokud jste  nezaregistrovali některá  z mých vystoupení v médiích, dovolím si „vypíchnout“, dle mého názoru, ta  nejzajímavější  z nich. 20.12.  2012  jsem přijal pozvání  TV Pětka  od Pavlíny Wolfové do pořadu Volejte k věci. Řeč byla nejen o Státním fondu životního prostředí,  ale také např. o tom, jestli lze trestat politiky za to, když v minulosti schválili děravé zákony a zda se vůbec můžeme dočkat lepší legislativy,  pokud  ve  společnosti a zvláště v  politice nebude  více ochoty respektovat hodnoty, které zastával např. prezident Havel.

http://www.petka.cz/porady/volejte-prezidentovi/volejte-prezidentovi-44/

Další mé vystoupení proběhlo 1.2.2013 v pořadu Interview zpravodajského programu České televize ČT24  s moderátorkou Danielou Písařovicovou. I  když mě bolela hlava a špatně se mi mluvilo, pozvání jsem přijal, protože řeč  měla být hlavně o možnosti jmenování mé osoby na místo ředitele Nejvyššího kontrolního úřadu. Považoval jsem za vhodné se k této otázce vyjádřit.  Zároveň bych se Vás touto cestou chtěl zeptat, jak byste tento můj případný přestup vnímali Vy.

Osobně bych preferoval, aby nominaci ze strany Poslanecké sněmovny předcházelo výběrové řízení, ale zřejmě se nedá příliš očekávat, že by naše „protikorupční“ parlamentní strany postupovaly takto transparentně. Navíc z níže uvedeného vyplývá, že převládá snaha, aby NKÚ zůstal jen štěkajícím psem, který nekouše.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/213411058040201/video/

Legislativa

Nejvýznamnější právní normou, která se projednávala 30.1.2013 na plénu Senátu, byl návrh ústavního zákona, kterým  mělo dojít k rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu, a to na kontrolu hospodaření s majetkem obcí, krajů a firem ovládaných státem nebo samosprávami.  Vzhledem k technické chybě návrhu (účinnost od 1.1.2013) se hlasovalo o pozměňovacím návrhu, který by účinnost ústavní změny posunul, pro návrh se však vyslovilo pouze 36 senátorů (seznam na přiloženém odkazu) a návrh tak nebyl přijat. Osobně si kladu otázku, zda je vhodné, aby senátoři mohli současně působit jako starostové nebo hejtmani, neboť je patrné, že řada senátorů upřednostnila svůj osobní zájem (aby je NKÚ nekontroloval) nad zájmem veřejným.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=13526&O=9

Ještě drtivější bylo upřednostnění osobních zájmů při hlasování o návrhu zákona, kterým se navyšovaly platy soudců. Senát přijal počtem 57-mi hlasů zdánlivě neutrální usnesení se návrhem nezabývat, což ale prakticky dalo zelenou verzi, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou.  Tato verze vedla k navýšení platů nejen soudců, ale i zákonodárců. Proti bylo pouze 11 senátorů. Mnou připravený pozměňovací návrh týkající se zpřísnění kárné odpovědnosti soudců nepřišel
s ohledem na usnesení „nezabývat se“ vůbec na pořad jednání.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=13481&O=9

Nepotěšila mě ani novela zákona o zemědělském půdním fondu, která nahrává energetickým a distribučním lobby. Tyto společnosti topící se často v miliardových ziscích budou (projde-li senátní návrh Poslaneckou sněmovnou) ještě dále
zvýhodněny, a to v podobě  osvobození od poplatků za vynětí pozemků pro stavbu přenosových a distribučních soustav ze zemědělského půdního fondu. Pozitivní je naopak změna vysokoškolského zákona, která nezapočítává dobu přerušení studia z důvodu rodičovství do celkové doby studia.  Z důležitých zákonů stojí za zmínku ještě novela zákona o léčivech, která měla mimo jiné zavést elektronické preskripce. Senát tuto novelu vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který má předejít opakování projektu IZIP.

Připojuji také tabulku  o hlasování. U evropských tisků (začínají N) nedochází k jejich schvalování, ale k přijímání stanovisek ke směrnicím, která jsou často kritická. Pokud mi např. bylo doporučeno u tisku N200/08 nepodpořit příslušnou směrnici, hlasování ANO znamená souhlas s poměrně kritickým stanoviskem k tisku.  Jinak zkratka POZM se uvádí nejen u mých vlastních pozměňovacích návrhů (např. limitace RPSN), ale i v případech, kdy jsem se připojil k pozměňovacím návrhům např. výboru pro zdravotní a sociální politiku. U zákona o  léčivech jsem se přes nespornou potřebnost pro pacienty zdržel hlasování z důvodu, že konstrukce výkupní ceny konopí ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv je podobně nevhodná jako u fotovoltaiky.

číslo tisku Typ dokumentu Zkrácený název Klub Piráti Zelení LM Plénum
1 2 3 4 5 6 7 8
N180,1,2/08 naříz. EP a R pravidelné technické prohlídky ANO NE ZD ANO
N 185/08 rozhod. EP a R podmínky suspendace aukcí povolenek ANO NE ANO ANO ANO
N 183/08 směr. EP a R proti podvodům v oblasti fin. Zájmů ANO ANO
N 191/08 naříz. EP a R financování politických stran ANO ANO
N 200/08 směr. EP a R posuzování vlivů na život. Prostředí NE ANO ANO
N 001/09 naříz. EP a R Fond evropské pomoci nejchudším ANO ANO
5 senátní návrh školský zákon 1. čt. ANO ANO
392 senátní návrh ochrana půdního fondu ANO ANO NE NE ANO
404 senátní návrh novela volebního zákona ANO ANO ANO NE
406 senátní návrh zákon o matrikách ANO ANO ANO NE
13 vládní návrh zákon o finanční kontrole NE NE NE NE
14 vládní návrh zákon o spotřebitelském úvěru ANO ANO POZM ANO
15 vládní návrh zákon o NKU POZM POZM ZD NE
16 poslan. návrh zákon o léčivech NE ZD ANO
17 poslan. návrh zákon o obecně prospěšných spol. ANO ZD POZM
18 poslan. návrh zákon o podpoře výzkumu ANO ANO ANO
19 vládní návrh zákon o obětech trestných činů ANO ANO ANO
20 vládní návrh zákon o integrované prevenci ANO ANO POZM POZM
21 vládní návrh zákon o léčivech ANO POZM POZM
22 vládní návrh transplantační zákon ANO ANO ANO
23 poslan. návrh zákon o vysokých školách ANO ANO ANO
24 vládní návrh zákon o užívání bytů a nebyt. Prost. ANO POZM POZM
25 poslan. návrh zákon o zdravotních službách ANO ANO POZM POZM
26 poslan. návrh zákon o specifických zdr. Službách ANO ANO ANO ANO ANO
400 novela Ústavy NKÚ ANO ANO NE
416 mez.smlouva Protokol ČR Švýcarsko dvojí zdanění ANO ANO
431 mez.smlouva dohoda o partnerství EU- IRÁK ANO ANO
437 mez.smlouva Česko-polské hranice ANO ANO

Zajímavosti

V průběhu ledna se na půdě Senátu uskutečnilo mimo jiné setkání novinářů se senátory. Senátní jídelna se proměnila ve společenský sál, kam se postupně vměstnalo odhadem 120 lidí. Po téměř půlhodinovém úvodním proslovu předsedy
Senátu a po několika sklenkách vína se rozproudila poměrně čilá diskuse. Já jsem se u stolku, kde byl ještě jeden pán, zapovídal také s novinářem,  a jen co se náš spolustolující vzdálil pro další kuřecí řízečky, dotázal jsem se: „A Váš kolega  je
z jakého média?“ „Pane Michálku, to není můj kolega, ale Váš kolega, senátor…“. Inu i v Senátu platí, že je potřeba vědět, kdo je kdo.

Ještě jednu věc bych Vám rád sdělil. Rozhodl jsem se vše, co  se týkalo  kauzy na Státním fondu životního prostředí, sepsat. Knížka má zatím  pracovní název  –  „Modrá nikoliv Zelená banka?  Jistě, pane poradce …“  Vydání je plánované na příští měsíc, kdy končí funkční období našeho současného prezidenta.
Můžete to považovat jen za shodu náhod nebo za rozmar vydavatele.
Možná ale odpověď najdete v již zmíněné knížce.

Mgr. Libor Michálek, MPA
senátor

Libor Michálek: informace ze Senátu 1

Volební maraton

Téměř každý nováček si v Senátu musí projít členstvím ve volební komisi, členstvím ve zdravotním a sociálním výboru nebo získá „čestnou“ funkci ověřovatele zápisů pléna. Když se podíváte na webové stránky Senátu, zjistíte, že jsem byl „poctěn“ vším výše uvedeným. Jenom doplňuji, že s žádnou z uvedených „funkcí“ není spojen příplatek.

Senát volil kromě předsedy a místopředsedů také šéfy různých komisí, osoby do vedení Ústavu pro studium totalitních režimů apod. Možná jste již zaznamenali neúspěšnou kandidaturu pana Čunka na post místopředsedy Senátu a naopak úspěšnou kandidaturu paní Horské, která není členkou žádné politické strany. Úspěšná byla i nominace pana Michala Uhla do vedení ÚSTR.

Média

První, co zajímalo média v den ustavující schůze, bylo to, s kým budu sedět. Připojuji fotografii z dopoledního jednání, kdy to byl ještě pan Sobotka, odpoledne jsem už byl v jedné lavici s panem Okamurou. Sezení v lavicích je stísněné, ale to je asi to jediné, na co si senátoři mohou stěžovat.

Od svého zvolení jsem dostal větší prostor v médiích celkem pětkrát. Poměrně populárním se stal patrně článek zveřejněný na ihned.cz (přes 27 tisíc), podrobněji pak o rozhodnutí Městského soudu v kauze Knetig informovaly Hospodářské noviny 10.12.2012.
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58933950-pustte-tajne-nahravky-v-kauze-michalek-rekl-nadrizeny-soudkyne-musi-poslechnout

Rozhovor v Hyde Parku se týkal mj. regulace v oblasti poskytování veřejných služeb nebo regulace bankovního sektoru.

Podrobněji jsem některé připravované legislativní změny komentoval také v on-line rozhovoru.

V rámci dvaceti minut Radiožurnálu jsem se účastnil diskuse nad věcným záměrem zákona o ochraně oznamovatelů. Když bych měl závěr diskuse shrnout do jedné věty, zněla by asi takto: Vláda se začíná tvářit, že teď už opravdu chce s korupcí bojovat, ale praktické návrhy a kroky tomu nenasvědčují.

Zatím poslední rozhovor se týkal důchodové reformy a je dostupný zde. V článku mj. vysvětluji, že dodatečný odvod 2% do důchodového systému v rámci druhého pilíře nás opravdu nezachrání a upozorňuji na to, jak hodně mohou na systému vydělat pojišťovny.

Legislativa

Na prvním zasedání Senátu, kde se projednávaly právní předpisy, byl vysloven souhlas s ratifikací několika mezinárodních smluv týkajících se boje proti korupci. Osobně preferuji
předpisy, kdy sankce nastupují – např. při porušení pravidel čerpání evropských fondů – bez ohledu na skutečnost, zda se provinilcům prokáže úmysl nebo to, že porušení pravidel bylo spojeno s
korupcí. Na druhé straně považuji každý posun kupředu v této oblasti za prospěšný.

Nepodpořil jsem ale prohloubení spolupráce v rámci EU při danění finančních transakcí. Mají-li se zásadně omezit zisky bank a pojišťoven (v ČR v řádu desítek miliard korun ročně), je potřeba
úplně jiný přístup k regulaci. Dokud nebudou regulovány celkové limity pro bankovní poplatky ve vztahu k celkovým depozitům nebo jiným agregátním údajům, vždy bude otevřený prostor pro to, aby zvýšenou daňovou zátěž zaplatil klient a nikoliv vlastník banky.

První mé vystoupení na půdě Senátu (nepočítám-li složení slibu senátora) se týkalo Pozemkového fondu resp. novely zákona, která jeho činnost upravuje. Předložená legislativní změna mi hodně
evokovala situaci na Státním fondu životního prostředí, který překročil výdajový limit na rok 2010 již v létě a dodatečně potom žádal „posvěcení“ již realizovaných výdajů.

Jsem přesvědčen, že má-li legislativa upravovat např. celkovou výši výdajů na protipovodňová opatření v roce 2012, měla by být změna předpisu účinná před tím, než se začnou smlouvy
o poskytování dotací podepisovat. V opačném případě se pak může stát, že účinnost změn zákona nastane např. měsíc poté, co se prostředky vyplatily, nebo dokonce poté, co poslanci
rozhodnou o zrušení Pozemkového fondu!

Pro jednání pléna Senátu jsem měl připravené pozměňovací návrhy, které se týkaly především zavedení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře (a také odpovědnosti za vznik škody,
pokud někdo takovou povinnost poruší). Hlavně díky tomu, že bylo 5 předpisů z jednání pléna vyřazeno, nebyly návrhy předloženy nebo projednány.

Zajímavosti

Kromě regulovaného stravného mě v Senátu zaujal systém uzavírání smluv s asistenty. Na první pohled by člověk řekl, že jde o ,, švarcsystém jako vyšitý´´, nicméně brzy jsem byl poučen, že
přece nelze po kanceláři Senátu spravedlivě požadovat, aby zaměstnávání asistentů probíhalo v režimu zákoníku práce a že tento postup dokonce posvětil i Inspektorát práce.

Po několika telefonátech zájemců a zájemkyň o práci v Senátu jsem musel uvedenému názoru přisvědčit. Když jsem se jedné paní, která mně chtěla dělat poradkyni, dotázal, na jakou legislativní
oblast se zaměřuje, zcela otevřeně mi sdělila: „Pane senátore, já jsem velmi široce rozkročená…“

No uznejte, pokud by s takovou dámou měla Kancelář Senátu po šesti letech ukončovat pracovní poměr z organizačních důvodů, jak by asi odůvodňovala, že pro ni nemá žádnou jinou adekvátní pozici, když by tato paní měla tak široký záběr…

S přáním poklidně prožitých svátků a šťastného nového roku,

Senátor

Mgr. Libor Michálek, MPA

Rozhovor s Matějem Stropnickým

Čím je podle vás městská část Praha 3 specifická, odlišná? Jaké je to její kouzlo?

„Jsme centrum i periferie zároveň. Kloubí se tu navíc velmi různé světy: dřív jsem měl radši pompézní Vinohrady, postupně jsem se ale stěhoval stále níž a níž na Žižkov, kam jsem jako školák vůbec nesměl chodit. Je to tu pořád dost omlácené, to Karlín povodeň úplně vygruntovala, ale zase kluci na ulici čutaj fotbálek, prádlo se suší na pavlačích, každou chvíli někdo pokřikuje, lidé jsou v létě vyložení v oknech, opilci se vracejí až nad ránem, v každé druhé putyce šlape i ve všední dny živá hudba. Je to svět, který už v jiných částech Prahy zmizel před desetiletími. Na první pohled jsou ale samozřejmě víc vidět blikající herny, nonstop zastavárny a ošuntělé fasády. Žižkovská politika musí být taková, aby uměla to druhé odstranit, aniž zabije to první. […]“

Celý rozhovor Michaely Lejskové s Matějem Stropnickým o médiích, politice a Praze 3 si můžete přečíst na http://www.menstyle.cz/pohledy-mateje-stropnickeho.html.

Praha 3 do roku 2016 dokončí privatizaci bytů ve stovce domů

Praha 1. února (ČTK) – Vedení Prahy 3 chce do roku 2016 dokončit privatizaci bytů ve zhruba stovce panelových i cihlových domů, v rozhovoru s ČTK to dnes řekl místostarosta Matěj Stropnický (ŽnS). Prodávat se bude i zhruba 180 bytů v opravených panelácích v Lupáčově ulici. O jejich prodeji by mělo zastupitelstvo rozhodovat v polovině roku. Z bytů, které zůstanou nezprivatizovány, vznikne v budoucnu fond sociálního bydlení.

Prodej bytů je v posledních letech v Praze 3 velkým tématem. Na zasedání zastupitelstva z řad obyvatelstva i opozice v minulosti opakovaně zaznívalo, že radnice posílá byty do privatizace nahodile a netransparentně. Nová koalice proto připravila pravidla i časový plán prodejů. „Splnili jsme tak to hlavní, co lidé potřebují vědět, aby mohli plánovat, aby věděli, co je čeká,“ uvedl místostarosta. Většina rodin totiž musí nákup řešit půjčkou a je pro ně důležité vědět o prodeji v dostatečném předstihu, tvrdí.

Ze schválených pravidel vyplývá, že lidé budou moci získat dvacetiprocentní slevu za rychlou platbu nebo slevu pět procent, pokud si zvolí úhradu formou splátek. Navíc pokud se zavážou, že byt pět let nebo deset let neprodají, odečte se jim z ceny bytu dalších pět, respektive deset procent. „Chceme umožnit, aby si byt mohl koupit každý, a zároveň se snažíme zabránit možným spekulacím,“ vysvětlil místostarosta.

U panelových domů plánuje radnice výměnu oken a zateplení. Privatizace bude postupovat se směru od Jarova do centra. V červnu by měly jít do prodeje byty v domech v Lupáčově ulici, jejichž nákladnou rekonstrukci provázela v minulosti řada nejasností. Doteď není jasné, kolik opravy stály. Jde ale o stovky milionů korun. Radnice kvůli tomu zadala audit.

Nepronajaté byty a byty, které i po privatizaci zbudou v majetku městské části, budou sloužit pro sociálně slabší obyvatele, pro mladé rodiny s dětmi nebo postižené. Na přípravě pravidel sociálního bydlení nyní radnice pracuje.

Jana Hrubá vju

Oslavy vietnamského nového roku na Žižkově

Praha 30. leden, 2013 – V pondělí 4. února na pražském Žižkově společně oslaví čeští
a vietnamští Pražané příchod nového lunárního roku hada. Součástí akce, kterou
pořádá Strana zelených Praha 3 ve spolupráci s kavárnou Republika Žižkov, bude i
beseda o vietnamské komunitě v Česku, zvycích, kuchyni a vztahu Vietnamců k Česku.
Návštěvníci budou také mít příležitost po vzoru vietnamské tradice obětovat falešné
peníze a vonné tyčinky svým zesnulým předkům. Začátek je naplánován na 18:00.

Akce, jako je společná oslava lunárního roku, jsou ideální příležitostí k přirozenému
sblížení českých a vietnamských Žižkovanů, kteří se sice potkávají každý den, ale vzhledem
k profesní povaze vzájemného kontaktu toho o sobě ví opravdu pramálo“, sdělila Tereza
Kušniráková, odbornice na vietnamskou migraci, a dále dodala, že co mají naopak Češi a
Vietnamci společné je, že se bojí chodit na akce těch druhých. Obavy vycházejí ze strachu, že
na akcích podobného typu nebudou, ať už Češi nebo Vietnamci, ničemu rozumět, ale také
z nepříjemného pocitu být druhou stranou pozorován a de facto být středem pozornosti.

Lukáš Haupt, předseda zelených na Praze 3 dále uvedl: „Spolupráci s menšinami na území
Prahy 3 máme v programu dlouhodobě. Nicméně navázání prvního kontaktu je velmi složité.
Proto tuto akci a aktivitu velmi vítáme a bereme ji jako první z mnoha na cestě k překlenutí
bariér mezi spoluobčany jedné pražské čtvrti.

Kontaktní osoba: Lukáš Haupt
Tel: 603 169 012

Praha 3 odmítla betonové truhlíky na Olšanské, podporovat bude obnovu stromořadí

(Tisková zpráva MČ Praha 3)

Praha, 31. ledna 2013Radní Prahy 3 s konečnou platností odmítli projekt na umístění truhlíků s akáty v Olšanské ulici. Přestože šířka ulice zaručovala dostatečný prostor pro chodce i po osazení truhlíky, a na projekt bylo možné využít dotace z EU, radnice vyhodnotila jeho přínos jako sporný. Velké množství kontejnerů se stromy by nezvýšilo hodnotu veřejného prostoru.

Městská část hledá jiné cesty a způsoby výsadby a obnovy zeleně a stromořadí klasickou cestou, která je sice náročnější, ale z dlouhodobého hlediska je trvalejší a méně nákladná,“ vysvětlil místostarosta Ondřej Rut (SZ).

Praha 3 na svém území obnovuje stromořadí v péči Technické správy komunikací hl.m. Prahy, do této činnosti již v minulosti investovala 17 milionů korun. Dotuje tím činnost spadající do kompetence hlavního města. V současnosti chystá na vlastní náklady dosadit stromy v pěti ulicích. „V současné době je zpracovaná dokumentace na dosadbu stromořadí v ulicích Fibichova, Velehradská, Jeseniova, Hájkova a Zelenky-Hajského,“ uvedla vedoucí oddělení správy zeleně Jana Caldrová. Výsadba se plánuje na podzim letošního roku.

Zamítnutí projektu betonových truhlíků na Olšanské doporučila komise pro životní prostředí. Vzhledem k blízkosti velkých ploch zeleně Olšanských hřbitovů a Parukářky označila dopady projektu na zlepšení stavu ovzduší za zanedbatelné. Upozornila také na hrozbu vymrzání stromů umístěných do kontejnerů nad povrchem chodníku a na budoucí náklady na odstraňování graffiti a černého výlepu plakátů z betonových ploch. Přihlédla také k výrazně záporným ohlasům veřejnosti.

Veřejnosti jsme projekt představili v prosincovém čísle Radničních novin a zeptali se lidí, zda si umístění betonových truhlíků na Olšanské ulici přejí. Ankety se zúčastnilo 116 lidí, z toho bylo 20 pro, zbytek respondentů se vyslovil proti,“ uvedl místostarosta Rut.

Radnice zažádala o dotaci na projekt z Operačního programu Životní prostředí, celkové náklady projektu byly naplánovány na 8 754 396 Kč, radnice se měla na nákladech podílet 10 %. Na Olšanské ulici mělo stát 88 betonových kontejnerů o rozměrech 250x120x110 cm.

Zápisy z jednání orgánů MČ

Jedním z bodů programu, se kterým Strana zelených na Praze 3 (jako součást Ž(n)S) minulý rok vstoupila do koalice na MČ Praha 3, bylo předsevzetí zveřejnit všechny zápisy z jednání radničních orgánů. Konkrétně:

Zveřejníme všechny zápisy, jmenovité hlasování, informace o průběhu jednání a všechna usnesení včetně příloh ze ZMČ, RMČ, Výborů ZMČ a Komisí RMČ, vyjma případů daných zákonem (např. z důvodů ochrany osobních údajů).

Koalice plní svůj slib a na webových stránkách praha3.cz tak můžete nalézt následující:

Tím to ale nekončí. Ještě během ledna by se na webu měly objevit i důvodové zprávy k usnesením zastupitelstev a v blízké budoucnosti se radnice chystá zveřejňovat celou řadu dalších dat pro potřeby svých občanů.

Vietnamský Nový rok – Tết Nguyên đán

Zveme vás na oslavu lunárního Nového roku s besedou s vietnamskými Pražany a s odbornicí na vietnamskou migraci o životě a každodennostech vietnamské komunity v Česku, zvycích, tradici, kuchyni, pověrách a vztahu Vietnamců k Čechům. Během oslav budete mít příležitost ochutnat vietnamské speciality, naučit se popřát šťastný Nový rok vietnamsky nebo obětovat vonné tyčinky a obětní peníze svým předkům.

Kính mời ông/bà đến dự buổi đón Tết năm Quý Tỵ cùng bạn bè Séc tại quán cà phê Republika Žižkov.
Chúc mừng năm mới!

Vstup zdarma

Kdy a kde?

pondělí 4. února 2013 od 18:00 v kavárně Republika Žižkov
Koněvova 129, Praha 3 – Žižkov (stanice tramvaje 1 a 9 „Vozovna Žižkov“)

Pozvánka:

Vietnamský Nový rok - pozvánka

Tisková zpráva

Oslavy vietnamského nového roku na Žižkově

Obří billboardy na Praze 3

Společně s občanským sdružení Tady není developerovo jsme vyvíjeli v roce 2010 aktivity proti umístění obřích billboardů na Praze 3. Nyní byly tyto billboardy zakázany Policií.

Články na internetové zdroje k této problematice:

14.1.2013
Obří billboardy nad pražským Žižkovem nebudou, zakázala je policie
http://praha.idnes.cz/policie-zakazala-obri-billboardy-na-prazskem-zizkove-pd1-/praha-zpravy.aspx?c=A130114_153309_praha-zpravy_sfo

8.10.2010
Opozice: Praha 3 chce reklamu místo zeleně
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/opozice-praha–chce-reklamu-misto-zelene20101008.html