Libor Michálek: informace ze Senátu 2

Vážení přátelé,

vzhledem k tomu, že Vaše odezva na informaci o mém působení v Senátu byla velice pozitivní,  dovoluji si Vám zaslat další  sdělení, které  se týká období na přelomu roku 2012 a 2013.

Amnestie

„To je velezrada“, uvedenými slovy se dá parafrázovaně shrnout obsah mnoha podnětů, kterými občané protestují proti nečekané  novoroční amnestií. Vzhledem k tomu, že vím, jak  je prakticky nemožné domáhat se náhrady škody v občansko-právním řízení, jsem také považoval za nutné vyjádřit svůj nesouhlas. Připojil jsem se proto k podání ústavní stížnosti spolu s 30 senátorkami a senátory. Požadujeme v ní zrušení článku II amnestie, který se týká řady závažných hospodářských kauz.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/210864-senatorskou-vyzvu-ke-zruseni-casti-amnestie-uz-ma-ustavni-soud/

Zatímco zrušení části amnestie by  pomohlo alespoň částečně  napravit neústavní zásahy do práv desítek  tisíc poškozených  osob, v případě prokázání velezrady je největší  „sankcí“  verdikt, že dotyčná osoba již nemůže znovu kandidovat  na
prezidenta.  Díky svým zkušenostem s tím, jak se soudy staví k sankcionování v případech, kde dosud nebyl dán výklad právního pojmu, jsem názoru, že v tuto chvíli není efektivní žalovat prezidenta pro velezradu. Kdyby se náhodou Václav Klaus ještě někdy rozhodl kandidovat na prezidenta, bude pro něj myslím větším trestem, když dostane „stopku“ od nás občanů a nikoliv od Ústavního soudu.

Média

Pokud jste  nezaregistrovali některá  z mých vystoupení v médiích, dovolím si „vypíchnout“, dle mého názoru, ta  nejzajímavější  z nich. 20.12.  2012  jsem přijal pozvání  TV Pětka  od Pavlíny Wolfové do pořadu Volejte k věci. Řeč byla nejen o Státním fondu životního prostředí,  ale také např. o tom, jestli lze trestat politiky za to, když v minulosti schválili děravé zákony a zda se vůbec můžeme dočkat lepší legislativy,  pokud  ve  společnosti a zvláště v  politice nebude  více ochoty respektovat hodnoty, které zastával např. prezident Havel.

http://www.petka.cz/porady/volejte-prezidentovi/volejte-prezidentovi-44/

Další mé vystoupení proběhlo 1.2.2013 v pořadu Interview zpravodajského programu České televize ČT24  s moderátorkou Danielou Písařovicovou. I  když mě bolela hlava a špatně se mi mluvilo, pozvání jsem přijal, protože řeč  měla být hlavně o možnosti jmenování mé osoby na místo ředitele Nejvyššího kontrolního úřadu. Považoval jsem za vhodné se k této otázce vyjádřit.  Zároveň bych se Vás touto cestou chtěl zeptat, jak byste tento můj případný přestup vnímali Vy.

Osobně bych preferoval, aby nominaci ze strany Poslanecké sněmovny předcházelo výběrové řízení, ale zřejmě se nedá příliš očekávat, že by naše „protikorupční“ parlamentní strany postupovaly takto transparentně. Navíc z níže uvedeného vyplývá, že převládá snaha, aby NKÚ zůstal jen štěkajícím psem, který nekouše.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/213411058040201/video/

Legislativa

Nejvýznamnější právní normou, která se projednávala 30.1.2013 na plénu Senátu, byl návrh ústavního zákona, kterým  mělo dojít k rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu, a to na kontrolu hospodaření s majetkem obcí, krajů a firem ovládaných státem nebo samosprávami.  Vzhledem k technické chybě návrhu (účinnost od 1.1.2013) se hlasovalo o pozměňovacím návrhu, který by účinnost ústavní změny posunul, pro návrh se však vyslovilo pouze 36 senátorů (seznam na přiloženém odkazu) a návrh tak nebyl přijat. Osobně si kladu otázku, zda je vhodné, aby senátoři mohli současně působit jako starostové nebo hejtmani, neboť je patrné, že řada senátorů upřednostnila svůj osobní zájem (aby je NKÚ nekontroloval) nad zájmem veřejným.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=13526&O=9

Ještě drtivější bylo upřednostnění osobních zájmů při hlasování o návrhu zákona, kterým se navyšovaly platy soudců. Senát přijal počtem 57-mi hlasů zdánlivě neutrální usnesení se návrhem nezabývat, což ale prakticky dalo zelenou verzi, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou.  Tato verze vedla k navýšení platů nejen soudců, ale i zákonodárců. Proti bylo pouze 11 senátorů. Mnou připravený pozměňovací návrh týkající se zpřísnění kárné odpovědnosti soudců nepřišel
s ohledem na usnesení „nezabývat se“ vůbec na pořad jednání.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=13481&O=9

Nepotěšila mě ani novela zákona o zemědělském půdním fondu, která nahrává energetickým a distribučním lobby. Tyto společnosti topící se často v miliardových ziscích budou (projde-li senátní návrh Poslaneckou sněmovnou) ještě dále
zvýhodněny, a to v podobě  osvobození od poplatků za vynětí pozemků pro stavbu přenosových a distribučních soustav ze zemědělského půdního fondu. Pozitivní je naopak změna vysokoškolského zákona, která nezapočítává dobu přerušení studia z důvodu rodičovství do celkové doby studia.  Z důležitých zákonů stojí za zmínku ještě novela zákona o léčivech, která měla mimo jiné zavést elektronické preskripce. Senát tuto novelu vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který má předejít opakování projektu IZIP.

Připojuji také tabulku  o hlasování. U evropských tisků (začínají N) nedochází k jejich schvalování, ale k přijímání stanovisek ke směrnicím, která jsou často kritická. Pokud mi např. bylo doporučeno u tisku N200/08 nepodpořit příslušnou směrnici, hlasování ANO znamená souhlas s poměrně kritickým stanoviskem k tisku.  Jinak zkratka POZM se uvádí nejen u mých vlastních pozměňovacích návrhů (např. limitace RPSN), ale i v případech, kdy jsem se připojil k pozměňovacím návrhům např. výboru pro zdravotní a sociální politiku. U zákona o  léčivech jsem se přes nespornou potřebnost pro pacienty zdržel hlasování z důvodu, že konstrukce výkupní ceny konopí ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv je podobně nevhodná jako u fotovoltaiky.

číslo tisku Typ dokumentu Zkrácený název Klub Piráti Zelení LM Plénum
1 2 3 4 5 6 7 8
N180,1,2/08 naříz. EP a R pravidelné technické prohlídky ANO NE ZD ANO
N 185/08 rozhod. EP a R podmínky suspendace aukcí povolenek ANO NE ANO ANO ANO
N 183/08 směr. EP a R proti podvodům v oblasti fin. Zájmů ANO ANO
N 191/08 naříz. EP a R financování politických stran ANO ANO
N 200/08 směr. EP a R posuzování vlivů na život. Prostředí NE ANO ANO
N 001/09 naříz. EP a R Fond evropské pomoci nejchudším ANO ANO
5 senátní návrh školský zákon 1. čt. ANO ANO
392 senátní návrh ochrana půdního fondu ANO ANO NE NE ANO
404 senátní návrh novela volebního zákona ANO ANO ANO NE
406 senátní návrh zákon o matrikách ANO ANO ANO NE
13 vládní návrh zákon o finanční kontrole NE NE NE NE
14 vládní návrh zákon o spotřebitelském úvěru ANO ANO POZM ANO
15 vládní návrh zákon o NKU POZM POZM ZD NE
16 poslan. návrh zákon o léčivech NE ZD ANO
17 poslan. návrh zákon o obecně prospěšných spol. ANO ZD POZM
18 poslan. návrh zákon o podpoře výzkumu ANO ANO ANO
19 vládní návrh zákon o obětech trestných činů ANO ANO ANO
20 vládní návrh zákon o integrované prevenci ANO ANO POZM POZM
21 vládní návrh zákon o léčivech ANO POZM POZM
22 vládní návrh transplantační zákon ANO ANO ANO
23 poslan. návrh zákon o vysokých školách ANO ANO ANO
24 vládní návrh zákon o užívání bytů a nebyt. Prost. ANO POZM POZM
25 poslan. návrh zákon o zdravotních službách ANO ANO POZM POZM
26 poslan. návrh zákon o specifických zdr. Službách ANO ANO ANO ANO ANO
400 novela Ústavy NKÚ ANO ANO NE
416 mez.smlouva Protokol ČR Švýcarsko dvojí zdanění ANO ANO
431 mez.smlouva dohoda o partnerství EU- IRÁK ANO ANO
437 mez.smlouva Česko-polské hranice ANO ANO

Zajímavosti

V průběhu ledna se na půdě Senátu uskutečnilo mimo jiné setkání novinářů se senátory. Senátní jídelna se proměnila ve společenský sál, kam se postupně vměstnalo odhadem 120 lidí. Po téměř půlhodinovém úvodním proslovu předsedy
Senátu a po několika sklenkách vína se rozproudila poměrně čilá diskuse. Já jsem se u stolku, kde byl ještě jeden pán, zapovídal také s novinářem,  a jen co se náš spolustolující vzdálil pro další kuřecí řízečky, dotázal jsem se: „A Váš kolega  je
z jakého média?“ „Pane Michálku, to není můj kolega, ale Váš kolega, senátor…“. Inu i v Senátu platí, že je potřeba vědět, kdo je kdo.

Ještě jednu věc bych Vám rád sdělil. Rozhodl jsem se vše, co  se týkalo  kauzy na Státním fondu životního prostředí, sepsat. Knížka má zatím  pracovní název  –  „Modrá nikoliv Zelená banka?  Jistě, pane poradce …“  Vydání je plánované na příští měsíc, kdy končí funkční období našeho současného prezidenta.
Můžete to považovat jen za shodu náhod nebo za rozmar vydavatele.
Možná ale odpověď najdete v již zmíněné knížce.

Mgr. Libor Michálek, MPA
senátor

Libor Michálek: informace ze Senátu 1

Volební maraton

Téměř každý nováček si v Senátu musí projít členstvím ve volební komisi, členstvím ve zdravotním a sociálním výboru nebo získá „čestnou“ funkci ověřovatele zápisů pléna. Když se podíváte na webové stránky Senátu, zjistíte, že jsem byl „poctěn“ vším výše uvedeným. Jenom doplňuji, že s žádnou z uvedených „funkcí“ není spojen příplatek.

Senát volil kromě předsedy a místopředsedů také šéfy různých komisí, osoby do vedení Ústavu pro studium totalitních režimů apod. Možná jste již zaznamenali neúspěšnou kandidaturu pana Čunka na post místopředsedy Senátu a naopak úspěšnou kandidaturu paní Horské, která není členkou žádné politické strany. Úspěšná byla i nominace pana Michala Uhla do vedení ÚSTR.

Média

První, co zajímalo média v den ustavující schůze, bylo to, s kým budu sedět. Připojuji fotografii z dopoledního jednání, kdy to byl ještě pan Sobotka, odpoledne jsem už byl v jedné lavici s panem Okamurou. Sezení v lavicích je stísněné, ale to je asi to jediné, na co si senátoři mohou stěžovat.

Od svého zvolení jsem dostal větší prostor v médiích celkem pětkrát. Poměrně populárním se stal patrně článek zveřejněný na ihned.cz (přes 27 tisíc), podrobněji pak o rozhodnutí Městského soudu v kauze Knetig informovaly Hospodářské noviny 10.12.2012.
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58933950-pustte-tajne-nahravky-v-kauze-michalek-rekl-nadrizeny-soudkyne-musi-poslechnout

Rozhovor v Hyde Parku se týkal mj. regulace v oblasti poskytování veřejných služeb nebo regulace bankovního sektoru.

Podrobněji jsem některé připravované legislativní změny komentoval také v on-line rozhovoru.

V rámci dvaceti minut Radiožurnálu jsem se účastnil diskuse nad věcným záměrem zákona o ochraně oznamovatelů. Když bych měl závěr diskuse shrnout do jedné věty, zněla by asi takto: Vláda se začíná tvářit, že teď už opravdu chce s korupcí bojovat, ale praktické návrhy a kroky tomu nenasvědčují.

Zatím poslední rozhovor se týkal důchodové reformy a je dostupný zde. V článku mj. vysvětluji, že dodatečný odvod 2% do důchodového systému v rámci druhého pilíře nás opravdu nezachrání a upozorňuji na to, jak hodně mohou na systému vydělat pojišťovny.

Legislativa

Na prvním zasedání Senátu, kde se projednávaly právní předpisy, byl vysloven souhlas s ratifikací několika mezinárodních smluv týkajících se boje proti korupci. Osobně preferuji
předpisy, kdy sankce nastupují – např. při porušení pravidel čerpání evropských fondů – bez ohledu na skutečnost, zda se provinilcům prokáže úmysl nebo to, že porušení pravidel bylo spojeno s
korupcí. Na druhé straně považuji každý posun kupředu v této oblasti za prospěšný.

Nepodpořil jsem ale prohloubení spolupráce v rámci EU při danění finančních transakcí. Mají-li se zásadně omezit zisky bank a pojišťoven (v ČR v řádu desítek miliard korun ročně), je potřeba
úplně jiný přístup k regulaci. Dokud nebudou regulovány celkové limity pro bankovní poplatky ve vztahu k celkovým depozitům nebo jiným agregátním údajům, vždy bude otevřený prostor pro to, aby zvýšenou daňovou zátěž zaplatil klient a nikoliv vlastník banky.

První mé vystoupení na půdě Senátu (nepočítám-li složení slibu senátora) se týkalo Pozemkového fondu resp. novely zákona, která jeho činnost upravuje. Předložená legislativní změna mi hodně
evokovala situaci na Státním fondu životního prostředí, který překročil výdajový limit na rok 2010 již v létě a dodatečně potom žádal „posvěcení“ již realizovaných výdajů.

Jsem přesvědčen, že má-li legislativa upravovat např. celkovou výši výdajů na protipovodňová opatření v roce 2012, měla by být změna předpisu účinná před tím, než se začnou smlouvy
o poskytování dotací podepisovat. V opačném případě se pak může stát, že účinnost změn zákona nastane např. měsíc poté, co se prostředky vyplatily, nebo dokonce poté, co poslanci
rozhodnou o zrušení Pozemkového fondu!

Pro jednání pléna Senátu jsem měl připravené pozměňovací návrhy, které se týkaly především zavedení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře (a také odpovědnosti za vznik škody,
pokud někdo takovou povinnost poruší). Hlavně díky tomu, že bylo 5 předpisů z jednání pléna vyřazeno, nebyly návrhy předloženy nebo projednány.

Zajímavosti

Kromě regulovaného stravného mě v Senátu zaujal systém uzavírání smluv s asistenty. Na první pohled by člověk řekl, že jde o ,, švarcsystém jako vyšitý´´, nicméně brzy jsem byl poučen, že
přece nelze po kanceláři Senátu spravedlivě požadovat, aby zaměstnávání asistentů probíhalo v režimu zákoníku práce a že tento postup dokonce posvětil i Inspektorát práce.

Po několika telefonátech zájemců a zájemkyň o práci v Senátu jsem musel uvedenému názoru přisvědčit. Když jsem se jedné paní, která mně chtěla dělat poradkyni, dotázal, na jakou legislativní
oblast se zaměřuje, zcela otevřeně mi sdělila: „Pane senátore, já jsem velmi široce rozkročená…“

No uznejte, pokud by s takovou dámou měla Kancelář Senátu po šesti letech ukončovat pracovní poměr z organizačních důvodů, jak by asi odůvodňovala, že pro ni nemá žádnou jinou adekvátní pozici, když by tato paní měla tak široký záběr…

S přáním poklidně prožitých svátků a šťastného nového roku,

Senátor

Mgr. Libor Michálek, MPA

Likvidace pozůstatků kampaně

Dobrovolníci ze Strany zelených na Praze 3 vyrazili 19. 12. 2012 odstranit poslední výlep plakátů a vývěs sololitů ze senátní kampaně Libora Michálka. Jednalo se o oblast Hloubětína a Jarova, zejména ulice Koněvovy, kterou zelení čistili také již cca před měsícem společně s piráty. Naleznete-li kdekoli na Praze 3 či 2 podobné pozůstatky z kampaně, prosíme všechny příznivce a příznivkyně buď o jejich likvidaci nebo zaslání informace o jejich lokalizaci na kontakty uvedené zde.

Poděkování Libora Michálka voličům

Vážení spoluobčané,

děkuji tímto Vám všem, kteří jste mi projevili důvěru a zvolili mne senátorem České republiky. V pozici senátora budu usilovat o ochranu veřejných prostředků před zneužitím. V naší zemi je sice hodně lobbistů, ale málokdo hájí zájmy obyčejných lidí. Jako senátor se zasadím o ochranu těchto zájmů a Vašich práv. Nepodaří-li se mi prosadit potřebné změny zákonů, ozvu se.

Ozvěte se prosím i Vy, setkáte-li se s nespravedlností či korupcí.

Napište prosím, máte-li podněty ke zlepšení stavu naší legislativy.

Ještě jednou Vám děkuji za důvěru.

S přátelským pozdraven

Libor Michálek

Michálek do Senátu!

Tisková zpráva ke kandidatuře Libora Michálka do Senátu (Praha 2 a 3, obvod č. 26) / „Michálek do Senátu“ – tak se jmenuje koalice Pirátské strany, Strany zelených a KDU-ČSL, která do letošních senátních voleb v Praze 2 a 3 společně vysílá Libora Michálka. Smlouva o nominaci a programové teze kandidáta byly představeny na dnešní tiskové konferenci v pražské restauraci Demínka.

„Kandidaturu do Senátu považuji za příležitost dokázat veřejnosti, že existuje alternativa k pravo-levému pojetí politiky. Odpovědnost, otevřenost, profesionalita a upřednostňování veřejného zájmu před zájmy soukromými – to je má nabídka voličům v Praze 2 a Praze 3. Jsem rád, že se našly politické strany, které mou kandidaturu společně podporují. Strany, které se hlásí k zásadám transparentnosti a uplatňování etických zásad nad rámec povinností, které jim ukládá platná legislativa,“ uvádí ke své kandidatuře sám Libor Michálek.

„Znemožnění odklánět finanční prostředky ze státních či polostátních firem a ze samospráv, posílení osobní odpovědnosti těch, kdo rozhodují o konečném využití veřejných peněz, a úplné zprůhlednění úřadů i financování kampaní politických stran jsou body, které přispějí k obnovení důvěry v politiku,“ shrnuje některé z hlavních bodů kandidatury místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík. „Pro Piráty je důležité, že samotná volební kampaň půjde příkladem a transparentní účet i účetnictví umožní sledovat financování kampaně online.“

„Z pohledu zelených bude Libor Michálek v Senátu hrází proti sociálně a ekologicky neudržitelnému počínání vlády – této i jakékoli jí podobné. Nominujeme právě jeho proto, že jsme přesvědčeni, že bude vždy umět stát na straně slabších a nikdy nepodlehne žádné lobby: jaderné, uhelné, betonářské, dřevařské, zbrojařské ani jiné,“ říká za Stranu zelených člen jejího předsednictva a zástupce starostky MČ Praha 3 Matěj Stropnický.

„Libor Michálek je mimořádná osobnost, známá svým důsledným bojem proti korupci ve státní sféře. Tento statečný muž ale voličům nenabízí jen něco proti nebo pouze líbivá slova. Navrhuje a umí si veřejně obhájit systémové kroky, jež tento společenský mor účinně omezí,“ zdůrazňuje Libor Galatík, předseda pražské KDU-ČSL. Místopředseda pražských lidovců Pavel Mareš pak uzavírá: „Zastavit neuvěřitelné krádeže ze státního je nejlepší cestou, jak posílit veřejné služby, které stát občanům poskytuje a jejichž neustálé oslabování pociťují zejména rodiny s dětmi, handicapované osoby a senioři. Věříme, že tato pozitivní východiska Libora Michálka osloví většinu voličů v Praze 2 a 3 a prostřednictvím Senátu i celou naši veřejnost.“

Dokumenty ke stažení

Smlouva o nominaci Libora Michálka uzavřenou mezi Českou pirátskou stranou, KDU-ČSL a Stranou zelených
Programové teze kandidáta, strukturované do jednotlivých oblastí politiky

Kontakty

Strana zelených
Matěj Stropnický, člen Předsednictva SZ, m: 605 344 748, e: matstrop@volny.cz
Česká pirátská strana
Mikuláš Ferjenčík, místopředseda ČPS, m: 737 943 770, e: mikulas.ferjencik@pirati.cz
KDU-ČSL
Libor Galatík, předseda pražské KDU-ČSL, m: 603 573 045, e: libor.galatik@praha5.kdu.cz