Zpět

Radnice schválila požadavky na rozvoj území nákladového nádraží

Městská část schválila finální připomínky Podkladové studie nákladového nádraží před plánovaným podepisováním smluv s hlavním městem a developery.

Již potřetí v tomto volebním období se radnice třetí městské části v posledních měsících podrobně zabývala plány hlavního města na výstavbu v areálu bývalého Nákladového nádraží Žižkov a přilehlých zastavitelných pozemcích. Proces připomínkování by měl být ze strany radnice finální před plánovaným podepisováním trojstranných smluv mezi městskou částí, hlavním městem Prahou a investory v území. Podobně jako v dvou předešlých vlnách připomínek se tzv. Podkladová studie s prvky regulačního plánu (dále jen Studie) projednala v celkem šesti poradních orgánech samosprávy Prahy 3. Připomínky následně byly schváleny v Radě a nyní putují na hlavní město a jeho koncepční pracoviště – Institut plánování a rozvoje, se kterým byly samozřejmě již i průběžně konzultovány.

Velkým tématem připomínek je veřejná vybavenost v území, ať už školská, sociální, zdravotní či sportovní. Požadavky na ni se Praha 3 snaží na mnohačetných jednáních co nejvíce zpřesňovat a mezi požadavky je proto i žádost o speciální výkres veřejné vybavenosti se závaznými kapacitami. Přesně by tak měly být vymezeny plošné výměry pozemků pro obě školy, všech 5 školek, bydlení pro seniory a jiné pobytové služby, zdravotní zařízení primární péče, denní stacionář, sportovní hřiště atd. Městská část nadto otevírá otázku umístění školy u Habrové ulice a navrhuje prověřit variantu jejího přesunu severněji – tedy dále od Jarovské třídy než bylo doposud předpokládáno a tedy i blíže pro docházkové vzdálenosti ze stávajícího sídliště.

Hlavními tématy připomínek i nadále zůstává zajištění veřejné vybavenosti, garance odkupu památkově chráněných budov, podmíněnost výstavby rozvojem dopravní infrastruktury a rozšíření plochy zeleně.

Praha 3 též žádá o záruky, že v době podpisu smluv budou existovat garance faktického odkupu velké části památkově chráněné budovy do rukou města – právě v ceněné konstruktivistické budově bývalého nádraží by totiž podle předpokladů všech aktérů měly sídlit kulturní instituce, vzniknou zde galerie, poliklinika, komerční služby nebo střední škola.

Požadavky řeší i další postup ohledně architektonických soutěží na veřejná prostranství a školní budovu v centrální části území.

Rada se též shodla na požadované částce 300 mil. Kč určené na odkup či dlouhodobý pronájem bytů určených pro dostupné bydlení. Díky tomuto požadavku a díky shodě na přípravě další obecní bytové výstavby na pozemcích města v území by tak rozvoj brownfieldu měl městu přinést i byty sloužící pro bytovou politiku města a zvýšení dostupnosti bydlení.

Radnice má samozřejmě požadavky na řešení dopravy, zejména na rychlou realizaci nové tramvajové trati a závazku, že výstavba na většině území nepředběhne ani realizaci potřebné uliční infrastruktury – Jarovské třídy. Radnice chce též omezit počet nově realizovaných garážových i povrchových parkovacích míst, což sníží počet vyvolaných denních jízd ulicemi Žižkova. Mezi požadavky je též prověření přívětivější podoby připravované rekonstrukce ulice Želivského.

Plochu veřejné zeleně by měl oproti dřívějším předpokladům rozšířit veřejně přístupný prostor mezi domy, které v území plánuje Penta a Praha 3 deklaruje ochotu převzít jej do správy jako veřejný park s rozlohou více než 1 ha. V parcích městská část požaduje zajistit ochranu stávajících chráněných druhů, koncepci nakládání se srážkovými vodami a zároveň záruky pro vznik dostatečného počtu dětských hřišť. Ve vnitroblocích by pak podle radnice měl být zajištěn zejména dostatek rostlého terénu a tedy prokořenitelný prostor pro stromy.