Program 2018


Volební program ve strojově čitelné podobě zde: program-2018.json


Bydlení a nakládání s nebytovými prostory

1. Dokončíme rekonstrukce volných obecních bytů a zajistíme jejich přidělení v rámci podporovaného bydlení.

2. Nájemné v obecních bytech udržíme v dostupné výši. Nízkopříjmovým skupinám obyvatel nabídneme snížené nájemné.

3. Navážeme spolupráci s Platformou pro sociální bydlení. Pro lidi bez domova prosadíme princip bydlení především (po vzoru projektu Rapid re-housing úspěšně realizovaného v Brně).

4. Zasadíme se o přidělení obecních bytů, zejména seniorům a seniorkám, mladým rodinám s dětmi, samoživitelkám, osobám se zdravotním handicapem, nízkopříjmovým domácnostem, osobám diskriminovaným na trhu s bydlením a osobám bez domova.

5. Dokončíme privatizaci bytů oprávněným nájemníkům ve zbývajících domech ve vlastnictví MČ Praha 3 podle schváleného harmonogramu. Finance nabyté při privatizaci budou využity pro opravu a rozšiřování obecního bytového fondu.

6. Zabráníme právními nástroji spekulativnímu prodeji bytů, což bude zohledněno v jejich ceně.

7. Umožníme prodloužení délky bezúročného splácení privatizovaného bytu radnici z 5 na 10 let. Pomůžeme tak lidem, kteří by nedostali hypotéku.

8. Byty těch, kteří možnost privatizovat odmítnou, ponecháme ve vlastnictví MČ. Tito nájemníci budou v bytech moci bydlet dál. Veškeré volné byty ponecháme ve vlastnictví MČ.

9. Nabídneme možnost zpětných hypoték (výkupu bytů do obecního vlastnictví). Obyvatelé budou mít záruku dožití ve vlastním bytě a obec jim bude nad rámec důchodu vyplácet po zbytek života měsíční splátku za výkup bytu.

10. Za účelem rozšíření bytového i nebytového fondu podpoříme rekonstrukce častí domu ve vlastnictví SVJ a BD výměnou za bytové či nebytové prostory (například opravíme střechu domu výměnou za půdní prostory domu, které přejdou do vlastnictví městské části).

11. Vyjednáme s developery podíl obecních bytů v jejich nové bytové výstavbě.

12. Ponecháme nebytové prostory v majetku MČ Praha 3. Nebytové prostory vyžadující náročnou rekonstrukci nabídneme k pronájmu nájemníkům, kteří si je opraví sami. Nájemné až do výše odsouhlasené ceny rekonstrukce jim bude odpuštěno.

13. Prověříme využívání krizových bytů a jejich stav a v případě potřeby navýšíme jejich kapacitu.

14. Nebytové prostory nabídneme k pronájmu podnikům doplňujícím veřejnou vybavenost, neziskovým organizacím a sociálním podnikům.

15. Dohlednéme na to, aby se na Praze 3 provozovalo Airbnb pouze pro nepodnikatelský záměr, aby se neodebíraly byty z trhu nájemního bydlení.

Veřejný prostor a územní rozvoj

16. Budeme aktivně a včas prezentovat developerské projekty na území Prahy 3 a zapojovat do debaty veřejnost, obdobně jako v našem projektu zizkovnezastavis.cz. S developery budeme vyjednávat o příspěvcích na veřejnou vybavenost a zároveň zabráníme naddimenzované výstavbě.

17. Zachováme Parukářku (Vrch sv. Kříže) jako veřejný park. Zabráníme zde dalšímu rozšiřování stavebních pozemků v územním plánu a zastavování zelených ploch. Postavíme na Parukářce nové občerstvení.

18. Podpoříme připravovaný výkup budovy Nákladového nádraží hlavním městem Prahou a vznik kulturně-vzdělávacího centra s přímou účastí MČ Praha 3. Celá oblast se musí rozvíjet na základě ucelené koncepce, tj. územní studie, bez níž zde nebude možné stavět. Prosadíme zde vznik nové ZŠ a nejméně dva nové parky.

19. Omezíme vizuální smog, tedy reklamy překážející na chodnících, na sloupech či na mobiliáři. Ani billboardy do města nepatří, budeme usilovat o jejich odstranění. Pro soukromý i neziskový sektor rozšíříme veřejné plakátovací plochy.

20. Budeme usilovat o vykoupení veřejných parků ze soukromých rukou. Postaráme se, aby byly zachovány jako veřejná zeleň (park na Krejcárku při Kunešově ulici, park u stadionu Viktoria Žižkov, zadní část Parukářky u Želivského ulice).

21. Stanovíme pravidla a limity pro nástavby na domech v památkové zóně. Zabráníme tím neúměrným zásahům do střešní krajiny.

22. Podpoříme opravu významných náhrobků na Olšanských hřbitovech a projekt adopce hrobů.

23. Provedeme kultivaci významných veřejných prostor. Rekonstrukci vyžaduje zejména Olšanské náměstí, ulice Olšanská a Želivského, vnitrobloky panelových domů, Tachovské náměstí nebo parčík u kolejí VŠE na Chmelnici. Při rekonstrukci ulic dohlédneme na tradiční charakter Žižkova.

24. Bez odkladů dokončíme rekonstrukci panelových domů na Olšanském náměstí, v Ondříčkově a v Roháčově – Blahoslavově. Prosvětlíme a rozšíříme podchody z Olšanského náměstí do Baranovy a Křišťanovy ulice.

25. Místo komplexní rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad budeme provádět jeho pravidelnou údržbu, dílčí rekonstrukce a opravíme kašny.

26. Budeme dále udělovat dotace vlastníkům vnitrobloků, abychom motivovali k jejich oživení a sdílení se sousedy. Chceme zabránit dalšímu dělení a zastavování.

27. Vybudujeme bezplatné veřejné toalety na Parukářce a na Kostnickém náměstí. Spustíme program podpory kaváren, barů a hospod, které nabídnou své toalety k využití veřejnosti, nejen platícím hostům. Tyto provozovny budou mít jednotné viditelné označení.

28. Zaručíme další činnost zahrádkářů na Balkáně. Zahrádkové osady do města patří.

29. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi vybudujeme novou městskou komunitní zahradu v ulici Pod Kapličkou a funkčně ji propojíme s oblíbeným dětským hřištěm.

30. Podpoříme další konání farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde budeme garantovat kvalitu a původ lokálních farmářských produktů, širokou nabídku i dostupné ceny.­ Podpoříme vznik tržnice na NNŽ a nového tržiště na Praze 3.

31. Kemp na Pražačce budeme dále chránit proti snahám o zástavbu. Pokusíme se vytvořit dobré podmínky pro jeho opětovné oživení jako prostoru pro kulturu a setkávání místních a turistů z celého světa.

32. Podpoříme instalaci pítek a vodních prvků v ulicích.

33. Podpoříme vznik a chod re-use center (opětovné využití starších, ale funkčních předmětů, které by zbytečně končily v odpadu) a zařízení pro sdílení věcí, např. v prostorách Nákladového nádraží.

34. Park Rajská zahrada otevřeme celoročně.

35. Budeme ve větší míře rekonstruovat rozbité chodníky. Spustíme program na obnovu kvalitní historické dlažby (obnovíme původní žižkovské vzory na chodnících). Tam, kde je to vhodné, obnovíme dlažbu i na vozovce.

Doprava

36. Zklidníme ulici Jana Želivského, rozšíříme tramvajové ostrůvky a dáme větší prostor chodcům a cyklistům. Vysadíme stromořadí. Prosadíme zákaz vjezdu vozů nad 6 tun.

37. Ve vybraných rezidenčních oblastech Prahy 3 zavedeme zklidněné zóny s maximální povolenou rychlostí jízdy 30 km/h. ­Začneme již připraveným projektem pro oblast mezi Ondříčkovou, Vinohradskou, Jičínskou a Milešovskou ulicí.

38. Zvýšíme bezpečnost chodců na přechodech. Špatně osvětlené jsou např. přechody u tramvajové zastávky Ohrada. V Koněvově ulici doplníme LED diody přímo na vozovce. Doplníme přechody např. v Koněvově ulici či u metra na nám. Jiřího z Poděbrad.

39. Omezíme zbytečné dopravní značení.

40. Budeme nadále aktivně požadovat a prosazovat stavbu metra D na Žižkov se stanicemi na Prokopově a Basilejském náměstí a na Chmelnici.

41. Urychlíme rekonstrukci Olšanského naměstí a revitalizaci Seifertovy ulice, rozšíříme zde tramvajové ostrůvky a zvětšíme prostor pro bezpečný pohyb chodců.

42. Připravíme zklidnění Olšanské ulice spočívající v zúžení komunikace na jeden jízdní pruh v obou směrech, doplnění cyklopruhů, výsadbě stromů a zatravnění tramvajového pásu.

43. Zrekonstruujeme Malešickou na městskou ulici a doplníme zde chodníky.

44. Zlepšíme průchodnost Olšanských hřbitovů. Podél zdi hřbitovů zřídíme novou vycházkovou cestu pro pěší a cyklisty od kostela Sv. Rocha k Nákladovému nádraží.

45. Podpoříme propojení Žižkova s Hlavním nádražím prodloužením podchodů pod nástupištěm a vybudováním nových přístupů ze Seifertovy ulice a od VŠE.

46. Prodloužíme a zvýšíme četnost signálu zelené na přechodech pro chodce (např. na Ohradě, na Olšanském náměstí, v ulici Prokopova a Seifertova). Prověříme možnost nočního vypnutí semaforů po vzoru západních měst – když je doprava skoro nulová, chodci by měli přednost vždy.

47. Zajistíme stavbu bezbariérových tramvajových zastávek. Začneme na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde podpoříme přesun zastávky směrem z centra blíže do středu náměstí s nástupem přímo z chodníku.

48. Podpoříme výstavbu tramvajové trati ze stanice Želivského na Slavii a dále na Spořilov.

49. Ulehčíme přetížené tramvajové lince číslo 9 – budeme usilovat o tramvajové propojení Vinohradské ulice a Hlavního nádraží.

50. Budeme prosazovat projektovou přípravu nové tramvajové trati přes území Nákladového nádraží směrem do Malešic bez zásahu do budovy nádraží. Zlepšíme tak mimo jiné dostupnost Vackova.

51. Zavedeme nové autobusové spojení č. 101 mezi dolním Žižkovem, náměstím Jiřího z Poděbrad a Vršovicemi.

52. Podpoříme bezpečnou jízdu na kole ve všech ulicích Prahy 3. Umožníme jízdu cyklistů obousměrně všude tam, kde to šířka ulic bezpečně dovolí (např. v Bořivojově ulici).

53. Zajistíme instalaci dalších stojanů na kola, zejména v okolí veřejných budov, např. pošt a škol.

54. Zasadíme se o zapojení Prahy 3 do systémů sdílení jízdních kol (tzv. bikesharingu).

55. Dokončíme rekonstrukci pěší a cyklistické trasy A25 mezi Vítkovem a zahrádkářskými osadami na Balkáně.

56. Ve všech investicích do veřejného prostoru budeme klást důraz na naprostou bezbariérovost. Pomůžeme tím nejen osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, ale i starším lidem, rodičům s kočárky atp.

Životní prostředí

57. Nebudeme používat jednorázové plasty v běžném provozu MČ Praha 3 a na akcích pořádaných, spolupořádaných a podporovaných Městskou částí Prahy 3.

58. Podpoříme vznik pouličních okrasných zahrádek.

59. Zasadíme 200 stromů v ulicích Prahy 3.

60. Nainstalujeme popelníky v parcích a na dalších frekventovaných místech Prahy 3, abychom omezili množství povalujících se nedopalků. Nabídneme venkovní popelníky zdarma provozovatelům restaurací.

61. Přestaneme na pozemcích spravovaných MČ Praha 3 používat nebezpečné látky, např. pesticidy na bázi glyfosfátů (roundup).

62. Snížíme energetickou náročnost budov ve vlastnictví MČ Praha 3 (např. zvýšením energetické účinnosti kotelen bytových domů ve vlastnictví MČ Praha 3) a podpoříme využívání čistých zdrojů energie. Podpoříme vznik a rozvoj komunitních energetických projektů.

63. Zajistíme pravidelný úklid v okolí kontejnerů na tříděný odpad. U podzemních kontejnerů prověříme možnost výměny vhazovacích otvorů, aby se neucpávaly. Rozšíříme svoz kovového odpadu a finančně podpoříme třídění bioodpadu pro majitele nemovitostí (bytová družstva, SVJ a další vlastníky) a živnostníky.

64. Zajistíme včasnou a dostatečnou informovanost občanů a občanek o nezbytném kácení a prořezávce dřevin a keřů v ulicích a parcích Prahy 3.

65. Zvyšíme počet stojanů na pytlíky na psí exkrementy, zajistíme jejich pravidelné doplňování a častější úklid chodníků a parků. Prověříme alernativní využítí psích exkrementů např. k napájení pouličních lamp podle úspěšně fungujícího vzoru v Británii.

66. Prosadíme opatření, které zlepší kvalitu ovzduší v Praze 3, např. tempo 30, podpora alternativ k automobilové dopravě, zklidnění a ozelenění dopravou zatížených ulic (Želivského, Husitská, Koněvova).

67. Zachováme současné zelené plochy na Praze 3 a zasadíme se o jejich kultivovaný rozvoj a ochranu.

68. Podpoříme pohostinská zařízení včetně rychlého občerstvení a kaváren, které budou místo plastových jednorázových obalů používat kompostovatelné.

69. Připravíme vzdělávací programy pro školy a širokou veřejnost na téma zlepšení životního prostředí.

70. Zavedeme opatření na lepší zadržování vody, např. vytváření travnatých pásů pro lepší vsakování srážkové vody do půdy v rozsáhlejší výstavbě.

71. Rozmístíme v zeleni dostatek ptačích budek a úkrytů pro opylovače.

72. Poskytneme soukromým vlastníkům, včetně bytových družstev a SVJ bezúročné půjčky do 500.000 Kč na zvýšení energetické efektivity budov, výměny zdrojů tepla a instalaci fotovoltaických střešních panelů a zvýšíme informovanost občanů a majitelů nemovitostí o možnostech čerpání dotací v této oblasti.

Kultura

73. Uvolníme ulice pro sousedské a kulturní akce ve veřejném prostoru (např. Zažít město jinak či Žižkovské mezidvorky).

74. Uděláme z NNŽ jedno z nejdůležitějších kulturních center Prahy (letní kino, divadlo, výstavy, festivaly, workshopy, muzea, galerie, svatby apod.).

75. Dohlédneme na to, aby společenské akce pořádané radnicí neplýtvaly prostředky. Zaručíme také, že po těchto akcích bude uklizeno.

76. Spustíme web, který bude informovat o veškerém aktuálním kulturním dění na Praze 3

77. Uspořádáme výstavy plastik od mladých umělců na Vítkově, Židovských pecích, Krejcárku a v Žižkovském tunelu.

78. Zrekonstruujeme sál kina Aero a kulturní síň Atrium oživíme progresivní dramaturgií.

79. Založíme tradici blešího trhu pod širým nebem (Škroupák, Prokopák nebo NNŽ).

80. Budeme více dbát na opravu, údržbu a ochranu moderního architektonického dědictví. Větší péči si zaslouží i církevní stavby na Praze 3.

81. Vytvoříme interaktivní “naučnou stezku” po dějinách Žižkova.

Sociální oblast a neziskový sektor

82. Posílíme terénní služby a péči o seniory v Praze 3. Zajistíme dostatečný počet azylových míst pro občanky a občany Prahy 3. Budeme klást důraz na efektivní spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli za účelem komplexní provázanosti služeb.

83. Lidem, kteří se dlouhodobě starají doma o své nemocné příbuzné nebo osoby s handicapem, i samotným znevýhodněným osobám bude k dispozici koordinátor/koodinátorka péče. Koordinátor bude zjišťovat potřeby pečujících, spolupracovat s provozovateli sociálních i návazných a dalších služeb péče v Praze 3. Bude zajišťovat, aby se související informace a aktuality dostaly ke všem, kteří takové služby potřebují.

84. Změníme systém financování sociálních služeb tak, aby nebyly odkázány na granty, ale byla zachována kontinuita a předvídatelnost financování pro poskytující organizace, které se starají o obyvatelky a obyvatele Prahy 3.

85. Rozšíříme bezplatné právní poradenství, mimo jiné s cílem podpořit služby dluhového poradenství pro obyvatele a obyvatelky Prahy 3.

86. Upravíme záměr výstavby domu sociálních služeb v ulici K Lučinám, aby splňoval vysoké standardy kladené na takové zařízení při zachování únosných kapacit a zároveň aby nadměrně nezatěžoval své okolí. V domu sociálních služeb zřídíme také denní centrum pro seniory a seniorky a zázemí pro terénní služby.

87. Problémům spojeným s užíváním drog budeme předcházet, nikoli je ještě zhoršovat represí. Zajistíme kvalitní terénní služby (včetně výměny a sběru stříkaček). Ve školách zajistíme kvalitní vzdělávání o rizicích užívání drog, které nebude jen neefektivním strašením.

88. Budeme usilovat o zrušení všech zbývajících kasin.

89. Budeme podporovat rodičovská centra, centra sociální péče a nízkoprahové kluby, které pracují s dětmi, mládeží, rodiči či seniory s cílem rozvíjet komunitní život v městské části Praha 3. Budeme pravidelně zjišťovat potřeby stávajících provozovatelů a provozovatelek a budeme zajišťovat, aby tyto služby nebyly podfinancované.

90. Budeme aktivně podporovat zaměstnávání žen, především žen po návratu z rodičovské, žen samoživitelek nebo žen nad 50 let (například formou zaměstnávání v příspěvkových organizacích městské části). Poskytneme jim také cílené pracovní poradenství.

91. Pracovníkům a pracovnicím v sociálních službách poskytneme podporu zejména v oblasti prevence syndromu vyhoření (například formou supervize).

92. Zaměříme se na tvorbu a podporu programů v oblasti zaměstnanosti, sociálního bydlení, dluhů a předlužení. Podpoříme poskytování individuálního právního a finančního poradenství a vzdělávacích akcí zaměřených na finanční gramotnost.

93. Zajistíme poskytování podpůrných služeb zletilým klientům z dětských domovů a podobných zařízení (např. Klokánek) s trvalým pobytem v Praze 3, kteří již musí zařízení opustit (např. prostřednictvím startovacích bytů, poskytování právního poradenství a podpory při hledání zaměstnání).

94. Budeme podporovat projekty a subjekty (např. Junák, TOM, Pionýr) zajišťující volnočasové aktivity pro mládež na Praze 3, aby jejich služby mohli pro své děti využít rodiče ze všech sociálních skupin. Primárně podpoříme takové projekty a subjekty, jejichž služby jsou mimo jiné zaměřeny na prevenci kriminality i její recidivy a prevenci jiných patologických jevů u mládeže.

95. Budeme usilovat o snížení počtu tzv. erotických klubů na území Prahy 3 a o zlepšení podmínek osob, které v nich pracují.

96. Zajistíme podporu a poradenství pro oběti domácího násilí. Budeme podporovat i práci s násilnými osobami a dětmi ohroženými domácím násilím.

Školství a sport

97. Zajistíme, aby městská část byla schopná kapacitně vyjít vstříc rodičům z Prahy 3, kteří projeví zájem o umístění dětí starších dvou let do obecní školky.

98. Budeme podporovat vznik předškolních zařízení zaměřených na nejmenší děti (např. formou pronájmu nebytových prostor, prezentací, informováním v radničních novinách apod.).

99. Ochráníme sportovní areál Na Balkáně před dalšími developerskými projekty a podpoříme zde rozvoj sportovních aktivit.

100. Podpoříme školy v přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, aby mohli rodiče své děti umístit co nejblíže svému bydlišti. Chceme, aby každé dítě mohlo navštěvovat školu spolu s dětmi z jeho ulice.

101. Otvírací dobu mateřských škol přizpůsobíme potřebám rodičů (zejména odpolední vyzvedávání).

102. Budeme usilovat o plné využití kapacity MŠ i tím, že podpoříme školky ve sdílení míst (dítě, které chce chodit 3 dny v týdnu, doplní na zbylé dva dny dítě, které chce chodit dvakrát týdně).

103. Učitelky a učitele základních škol a školek na Praze 3 podpoříme v oblasti osobního rozvoje (prostředky na supervize, koučink) a zlepšení komunikace. Nabídneme jim i možnost právního vzdělávání a konzultací.

104. Zasadíme se o to, aby děti se specifickými dietetickými potřebami (např. bezlepková či bezmléčná dieta) měly zajištěno stravování ve škole a nebyly nuceny si nosit jídlo z domova.

105. Podpoříme školy v nabídce zdravých svačin ze školní jídelny, a to včetně zařazení vegetariánských nebo veganských variant.

106. Budeme podporovat rozmanitost veřejných škol, a to i finančně, alternativní předškolní a školní zařízení a pedagogické směry (např. montessori, waldorfské školství, lesní školky, ekopedagogika, komunitní škola apod.)

107. Zajistíme dostupnost prázdninových příměstských táborů. Budeme je financovat napřímo, aby pořadatelské organizace nemusely každý rok žádat o grant.

108. Budeme nadále podporovat sportovní organizace a kluby. Podpoříme také projekty zaměřené na smysluplné využití volného času dětí s důrazem na podporu sportovních aktivit bez tlaku na výkon.

109. Podpoříme školy při rozvoji sportovního zázemí. Podpoříme otevření hřišť při základních školách pro veřejné užívání mimo provozní dobu škol (MČ zajistí správce).

110. Vybudujeme více veřejných sportovišť (malé sportovní plácky napříč celou MČ, cílené zejména pro sport a zábavu dětí ve věku 8-15 let) nebo fitparků pro všechny věkové skupiny a zrekonstruujeme ty stávající.

Dotační politika

111. Změníme dotační systém tak, aby příspěvky šly na to, čeho si na Praze 3 vážíme: sousedskou pospolitost, osobitost, nezávislost a činorodost místních, a ne na kamarádšofty radničních politiků. Toho dosáhneme zavedením odborného hodnocení na základě předvídatelných kritérií šitých na míru Praze 3.

112. Dotace budeme rozdělovat včas, aby byly vyplaceny nejpozději v prvním kvartálu roku. Umožníme víceleté granty. Příjemci tak budou moci plánovat aktivity efektivněji a více se rozvíjet.

113. Navýšíme participativní rozpočet a zlepšíme povědomí o jeho možnostech, aby lidé mohli přímo rozhodovat jak zvelebit svoji ulici a okolí.

114. Zvýšíme informovanost o vypsaných dotačních řízeních s využitím všech kanálů, včetně nabídky seminářů pro žadatele.

Transparentnost a efektivní úřad

115. Nebudeme utrácet za drahé zbytečnosti, jako jsou digitální tabule v žižkovských parcích vydávané za Smart City.

116. Zřídíme rubriku “Dotazy radním” na webu městské části, abyste se mohli na cokoliv zeptat. Prosadíme pevnou hodinu pro dotazy občanů a občanek na zastupitelstvu městské části. Několikahodinové čekání odrazuje veřejnost od zapojení do dění v městské části.

117. V poradních orgánech a v městských firmách budeme prosazovat účast expertů a expertek v dané oblasti.

118. Po vzoru Prahy 7 proměníme Radniční noviny na Živijar – časopis pro Žižkov, Vinohrady a Jarov. Ten nebude hlásnou troubou radničních politiků a veřejnost a opozice v něm bude mít adekvátní prostor.

119. Zastavíme praxi posílání radničních peněz spřáteleným firmám. Zpřísníme směrnici pro zadávání veřejných zakázek směrem k větší transparentnosti. Partneři MČ musejí mít transparentní vlastnickou strukturu.

120. Budeme včas zapojovovat občany a občanky do plánování investic MČ Praha 3 (revitalizace veřejných prostranství, nové stavby atd.).

121. Postupně omezíme činnost akciových společností městské části. Agendu veřejných služeb by měl vykonávat úřad v zájmu transparentnosti.

122. Zařídíme, aby byly peníze MČ vynakládány rovnoměrněji ve prospěch všech skupin obyvatel. Budeme ověřovat, jestli z nich mají srovnatelný užitek i ženy, mládež, senioři, národností menšiny či lidé se zdravotním postižením.

Digitalizace (Úřad 4.0, Komunita 4.0)

123. Zlepšíme úroveň informačních a komunikačních technologií městské části a příspěvkových organizací. Chceme úřad plně dostupný online, uživatelsky přátelštější, rychlejší a levnější.

124. Zveřejníme katalog veřejně dostupných otevřených dat, který bude obsahovat všechna data nepodléhající utajení nebo jiné zákonné ochraně.

125. Podpoříme programy s cílem zvyšování digitální gramotnosti v knihovnách, školách, DDM či úřadech.

126. Zasadíme se o rozvoj bezpečných komunitních online nástrojů, například za účelem zvyšování kvality otevřené komunikace mezi školkou, školou, volnočasovou institucí, dítětem a rodičem.